Förordning (2007:1263) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

4 av 10 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2007:1263) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:588). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1263) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:1472


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Totalförsvarets pliktverk ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor avseende bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas även till de bemanningsansvariga i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret.

På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets pliktverk tillhandahålla urvalstester av de som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten.

Totalförsvarets pliktverk ska vidare mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2010:588)

2 §

  Totalförsvarets pliktverk ska särskilt ansvara för att information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt. Förordning (2010:588)

5 §

  Vid Totalförsvarets pliktverk ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter. Förordning (2010:588)

10 §

  Totalförsvarets pliktverk får ta ut avgifter för uppdrag som myndigheten åtagit sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §.
Detta gäller inte för uppgifter som avser inskrivning och krigsplacering i samband med inskrivning eller i samband med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.
Förordning (2010:588)

Whoops, looks like something went wrong.