Officersförordning (2007:1268)

11 av 24 paragrafer (46 %) har ändrats i officersförordning (2007:1268) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1031). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  I denna förordning finns föreskrifter om grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten, om förmåner samt om tjänstegrader och anställning av officerare i Försvarsmakten.

I förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan finns bestämmelser om utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan. Förordning (2008:289)

2 §

  I denna förordning avses med
   - officersaspirant: den som är antagen till eller genomgår grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan,
   - officer: den som är yrkesofficer eller reservofficer,
   - yrkesofficer: den som är anställd som militär tjänsteman och inte är reservofficer eller beredskaps- eller förstärkningssoldat,
   - reservofficer: den som är anställd som militär tjänsteman enligt 18 eller 20 §. Förordning (2008:289)

9 §

  För att bli antagen till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten krävs att en sökande
   1. är svensk medborgare,
   2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om total-försvarsplikt eller annan motsvarande militär utbildning eller tjänstgöring,
   3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säker-hetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), och
   4. uppfyller särskilda krav.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om sådan annan motsvarande militär utbildning eller tjänstgöring som avses i första stycket 2 och de särskilda krav som en sökande ska uppfylla enligt första stycket 4. Förordning (2018:664)

13 §

  Officersaspiranter och de som genomgår sådan annan motsvarande militär utbildning som avses i 9 § första stycket 2 har rätt till samma förmåner som tillkommer dem som genomgår grundutbildning som är längre än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförvarsplikt. Förmånerna framgår av förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Bestämmelserna i 2 kap. 6-8 §§, 5 kap. 5 § och 10 kap. 9-11 §§ den förordningen ska dock inte gälla.

Dagersättningen ska dock alltid bestämmas till 140 kronor.
Dagersättning ska inte ges för tid då föräldrapenningsförmån uppbärs enligt socialförsäkringsbalken.

Av 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd samt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. framgår att officersaspiranter och de som genomgår sådan annan motsvarande militär utbildning som avses i 9 § första stycket 2 har rätt till ersättning för personskada. Förordning (2010:1733)

15 §

  Den som efter att ha genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten har tjänstgjort som reservofficer under en tid av sammanlagt 12 månader får en premie som motsvarar två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1733)

17 §

  Den som genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan får anställas som yrkesofficer i Försvarsmakten.

Då en yrkesofficer anställs i Försvarsmakten ska det framgå av det enskilda anställningsbeviset om arbetsskyldigheten omfattar tjänstgöring i internationell verksamhet utomlands för de syften som anges i 1 § andra stycket lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.

Bestämmelser om anställning som militär tjänsteman finns i 24-28 §§ förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. Förordning (2010:653)

18 §

  Den som genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan får anställas som reservofficer i Försvarsmakten. För tjänstgöring i Försvarsmakten får reservofficer, utöver den tid som anges i 15 §, anställas under högst tre år inom en period om åtta år. Anställningen får förnyas.

Anställning som reservofficer beslutas av Försvarsmakten.
Förordning (2008:289)

19 §

  Av anställningsavtalet för en reservofficer ska det framgå att han eller hon förutom under höjd beredskap är skyldig att tjänstgöra också när totalförsvarspliktiga är skyldiga att fullgöra beredskapstjänstgöring. Förordning (2008:289)

21 §

  För officerare ska finnas de tjänstegrader som framgår av bilagan till förordningen. Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om ytterligare tjänstegrader än dessa.
Förordning (2008:289)

22 §

  Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om antagning till eller betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.
Förordning (2018:1031)

24 §

  Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställighet av 8 och 20 §§.

Försvarsmakten får dessutom meddela föreskrifter för verkställighet av övriga bestämmelser i denna förordning, efter att ha hört Försvarshögskolan.


Övergångsbestämmelser

2007:1268
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då officersförordningen (1994:882) ska upphöra att gälla.
   2. Äldre bestämmelser i fråga om utbildning, förmåner och anställning gäller i fråga om utbildning som påbörjats och anställning som tillträtts före den 1 januari 2008.

Bilaga

Tjänstegrader

General/Amiral

Generallöjtnant/Viceamiral

Generalmajor/Konteramiral

Brigadgeneral/Flottiljamiral

Överste/Kommendör

Överstelöjtnant/Kommendörkapten

Major/Örlogskapten

Kapten

Löjtnant

Fänrik Förordning (2008:289)

Whoops, looks like something went wrong.