Förordning (2007:1290) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

3 av 17 paragrafer (18 %) har ändrats i förordning (2007:1290) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:761). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1290) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket upphävdes 2010-08-01 genom SFS 2010:769


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


3 §

  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:761)

4 §

  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:761)

16 §

  För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2009:761)

Whoops, looks like something went wrong.