Förordning (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket

8 av 21 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:496). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket upphävdes 2013-01-01 genom SFS 2012:725


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


2 §

  Högskoleverket ska ansvara för kvalitetssäkring av högskoleutbildning genom
   1. kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, och
   2. prövning av tillstånd att utfärda examina.
Förordning (2010:269)

6 §

  Högskoleverket ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med kvalitetssäkring, tillsyn, uppföljning och omvärldsbevakning. Förordning (2010:1128)

7 §

  Högskoleverket ska främja chefsutvecklingen inom högskolan. Förordning (2010:1128)

8 §

  Högskoleverket ska inom sitt verksamhetsområde motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Verket ska också bistå Diskrimineringsombudsmannen med uppgifter om förhållandena i högskolans verksamhet som kan vara av betydelse för ombudsmannens tillsyn enligt diskrimineringslagen (2008:567). Förordning (2008:947)

10 §

  Högskoleverket ska
   1. vara behörig myndighet för arkitektyrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 279/2009, och kontaktpunkt enligt artikel 57 i samma direktiv enligt vad regeringen särskilt beslutar, och
   2. ha den funktion och fullgöra de uppgifter som följer av vissa andra EU-direktiv, vissa konventioner eller andra internationella överenskommelser, allt enligt vad regeringen särskilt beslutar. Förordning (2010:269)

11 a §

  Högskoleverket ska lämna yttrande i ärenden om lärar- eller förskollärarlegitimation enligt 4 kap. 8 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor. Förordning (2011:327)

12 §

  I enlighet med vad som följer av andra författningar ska Högskoleverket besluta om
   1. vid vilka universitet och högskolor med offentlig huvudman som examina inom högskoleutbildning får avläggas enligt högskolelagen (1992:1434), och
   2. vilka utbildningar på eftergymnasial nivå som kan anses ha en godtagbar standard enligt 3 kap. 23 § första stycket 2 studiestödsförordningen (2000:655). Förordning (2010:269)

20 §

  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Högskoleverket:

27 § om rätt att företräda staten vid domstol.


Övergångsbestämmelser

2010:269
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
   2. Högskoleverket ska vara behörig myndighet för läraryrket och förskolläraryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer när det gäller behörighetsbevis som ska handläggas enligt 2 kap. 15 § skollagen (2010:800) i dess lydelse före den 1 juli 2011. Förordning (2012:496)