Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

12 av 14 paragrafer (86 %) har ändrats i förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:738). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för
   1. kortare studier om funktionsnedsättning,
   2. kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning, och
   3. studier inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

Statsbidrag enligt första stycket 1 får lämnas till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga i syfte att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att ta del i samhällslivet. Förordning (2020:459)

3 §

  Statsbidrag enligt denna förordning administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förordning (2008:436)

4 §

  Statsbidrag får lämnas för
   1. utbildning vid en sådan folkhögskola eller i en sådan studiecirkel som avses i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, eller
   2. kommunal vuxenutbildning.
Förordning (2020:459)

5 §

  För studier enligt 1 § första stycket 1 och 2 får statsbidrag enligt 4 § lämnas för en utbildning som omfattar högst 14 dagar eller 112 timmar. Till en och samma studerande får bidrag till sådana studier lämnas för högst 30 dagar eller 240 timmar per år. Förordning (2020:738)

6 §

  Statsbidrag för utbildning ska lämnas med ett belopp per dag eller per timme som är lika för alla bidragsmottagare. Ett bidrag som lämnas per timme ska motsvara en åttondel av det bidrag som lämnas per dag.

För studier enligt 1 § första stycket 3 får statsbidrag enligt 4 § lämnas till en studerande med högst 9 700 kronor per månad. Förordning (2020:738)

8 §

  Statsbidrag beviljas efter ansökan hos Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förordning (2008:436)

9 §

  Statsbidrag får inte lämnas till personer som, under samma tid som bidraget avser, får
   1. studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395), eller
   2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Om den sökande får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under den tid som statsbidrag söks för, får statsbidrag bara lämnas för kostnader för resor, kost och logi enligt 7 §. Förordning (2017:831)

10 §

  Specialpedagogiska skolmyndigheten ska betala ut statsbidraget i efterskott efter rekvisition från den studerande. Rekvisitionen ska vara undertecknad av den studerande. Uppgifterna i rekvisitionen ska lämnas på heder och samvete. Om den studerande är omyndig eller om förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för honom eller henne, ska förmyndaren eller, om det ingår i uppdraget, förvaltaren ha skrivit sitt samtycke på ansökan.

Statsbidrag får betalas ut bara om den enskilde har styrkt att han eller hon har bedrivit de studier som bidraget avser.
Specialpedagogiska skolmyndigheten får begära att den studerande lämnar de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna bedöma om bidraget får betalas ut. Den studerande ska i rekvisitionen lämna dessa uppgifter. Förordning (2008:436)

11 §

  Den som genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp är återbetalningsskyldig. Detsamma gäller den som på något annat sätt har fått statsbidrag felaktigt eller med för högt belopp och insett eller borde ha insett detta.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta att kräva tillbaka det som har betalats ut för mycket, om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns synnerliga skäl, får myndigheten helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka statsbidraget.

Statsbidrag får inte krävas tillbaka när mottagaren har avlidit. Förordning (2008:436)

12 §

  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag då statsbidraget har tagits emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl, får Specialpedagogiska skolmyndigheten helt eller delvis avstå från att ta ut ränta.
Förordning (2008:436)

13 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Specialpedagogiska skolmyndigheten än beslut att inte betala ut statsbidrag efter rekvisition enligt 10 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1032)

14 §

  Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Myndigheten får även meddela föreskrifter om statsbidragets storlek. Förordning (2008:436)

Whoops, looks like something went wrong.