Förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

3 av 15 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1033). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


5 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får användas för bidrag som lämnas till enskilda som i Sverige deltar i
   1. kurs vid en sådan folkhögskola eller i en sådan studiecirkel som avses i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen,
   2. kommunal vuxenutbildning, eller
   3. kurs vid Samernas utbildningscentrum.
Förordning (2015:857)

10 §

  Statsbidrag får inte lämnas till personer som, under samma tid som bidraget avser, får
   1. studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395), eller
   2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Om den sökande får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under den tid som statsbidrag söks för, får statsbidrag bara lämnas för kostnader för resor, kost och logi enligt 8 §. Förordning (2017:832)

14 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Sametinget än beslut att inte betala ut statsbidrag efter rekvisition enligt 11 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1033)

Whoops, looks like something went wrong.