Förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

10 av 25 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:28). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning upphävdes 2016-10-01 genom SFS 2016:843


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.
Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden den 1 juli 2008-den 30 juni 2011.

Med gymnasial lärlingsutbildning enligt denna förordning avses en utbildning inom gymnasieskolan som
   1. gör det möjligt för ungdomar att förena en anställning som syftar till yrkesutbildning med studier av vissa ämnen i gymnasieskolan, eller
   2. i viss omfattning genomförs på en arbetsplats utan att något anställningsförhållande finns. Förordning (2008:755)

3 §

  Varje kommun och landsting som erbjuder utbildning på nationellt eller specialutformat program som innehåller yrkesämnen kan delta i försöksverksamheten. Detsamma gäller sådana fristående skolor som avses i 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) och som bedriver motsvarande utbildning.

För att en skolhuvudman ska få delta i försöksverksamheten krävs att en god kvalitet kan upprätthållas för elevens hela utbildning.

Statens skolverk beslutar efter ansökan om vilka huvudmän som får delta i försöksverksamheten och om hur många platser varje huvudmans utbildning får omfatta. Av besluten ska det framgå vid vilka skolor huvudmännen ska bedriva försöksverksamheten. Förordning (2009:1163)

8 §

  Gymnasial lärlingsutbildning ska, tillsammans med den utbildning som eleven kan ha hunnit genomgå på ett nationellt eller specialutformat program innan eleven övergick till lärlingsutbildningen, ha en omfattning som motsvarar 2 500 gymnasiepoäng. Utbildningen ska omfatta
   - kurserna Svenska A eller Svenska som andraspråk A,
   - kursen Engelska A,
   - kursen Matematik A,
   - kursen Religionskunskap A, och
   - ämnena idrott och hälsa, samhällskunskap och historia med 50 gymnasiepoäng vardera enligt de särskilda kursplaner som gäller i dessa ämnen i försöksverksamheten.

Skolhuvudmannen får i ett enskilt fall besluta att ämnena ska ha en större omfattning eller att utbildningen ska omfatta ytterligare ämnen.

Om eleven önskar det, ska utbildningen omfatta
   - kärnämneskurserna Svenska B eller Svenska som andraspråk B,
   - kärnämneskurserna Idrott och hälsa A samt Samhällskunskap A i stället för dessa ämnen enligt första stycket, och
   - kärnämneskurserna Naturkunskap A och Estetisk verksamhet.

Eleven kan välja att utbildningen ska omfatta endast någon eller några av de kärnämneskurser som avses i tredje stycket.
Förordning (2008:755)

18 §

  Betyg på en kurs och på ett projektarbete som genomförs på en arbetsplats ska sättas av läraren efter samråd med handledaren. I en elevs slutbetyg ska det anges att eleven har genomgått en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Till slutbetyget ska en beskrivning av de utbildningsavsnitt som genomförts på en arbetsplats bifogas.

Om en elev avbryter den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska rektorn utfärda ett intyg om eleven begär det.
Intyget ska innehålla uppgifter om
   1. hur stor del av utbildningen som eleven har genomgått, och
   2. innehållet i den genomgångna delen av utbildningen.
Förordning (2008:755)

20 §

  De skolhuvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.

Statens skolverk ska senast den 1 oktober varje år, med början 2009, till Regeringskansliet lämna en redovisning av omfattningen av försöksverksamheten och av hur statsbidraget används. Förordning (2008:755)

20 a §

  En skolhuvudman som har tilldelats statsbidrag ska till Statens skolverk redovisa hur bidraget har använts.
Förordning (2010:1102)

21 §

  Till varje huvudman för skolor som deltar i försöksverksamheten lämnas statsbidrag med högst 57 500 kronor per läsår för varje elev som deltar i gymnasial lärlingsutbildning. Statsbidrag får lämnas för skolhuvudmannens kostnader för ersättning till arbetsgivare som tar emot lärlingar och för kostnader för utveckling av den gymnasiala lärlingsutbildningen. Statsbidrag för sådana utvecklingskostnader får uppgå till högst 10 000 kronor per läsår för varje elev som deltar i utbildningen.

Utöver den totalsumma som anges i första stycket får statsbidrag för ersättning till arbetsgivare som tar emot lärlingar lämnas med ytterligare högst 10 000 kronor per läsår för varje elev som deltar i gymnasial lärlingsutbildning och vars handledare på arbetsplatsen har fullföljt en handledarutbildning som Statens skolverk bedömer uppfyller de krav som verket har ställt upp för sådan utbildning.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Skolverket beslutar om och betalar ut bidrag. Förordning (2014:28)

22 §

  En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att återbetala det om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller
   4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 20 a §.

Statens skolverk ska besluta att kräva tillbaka ett bidrag om en skolhuvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det får Skolverket helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning.
Förordning (2010:1102)

23 §

  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2010:1102)

24 §

  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2010:1102)