Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

4 av 6 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1466). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program upphävdes 2015-08-01 genom SFS 2015:505


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Denna förordning har som ändamål att klargöra förutsättningarna för att på lokal nivå anordna arbetsmarknadspolitiska program.

Arbetsförmedlingen får ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av arbetsmarknadspolitiska insatser eller aktiviteter i fall då lagen (2007:1091) om offentlig upphandling inte är tillämplig.

Arbetsförmedlingen får även ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av insatser eller aktiviteter om det efter ett upphandlingsförfarande visar sig att någon annan lämplig aktör för insatserna eller aktiviteterna inte finns.
Förordning (2010:83)

2 §

  Arbetsförmedlingen får ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av sådana insatser eller aktiviteter som regleras i
   - förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, och
   - förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

Insatserna eller aktiviteterna i överenskommelsen pågår längst till och med den tid programmet erbjuds.

Arbetsförmedlingen får i övrigt endast ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av insatser eller aktiviteter för nyanlända invandrare och unga med funktionshinder.
Förordning (2010:1466)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2010:83)

4 §

  En överenskommelse ska ingås på viss tid, dock längst ett år. I överenskommelsen ska det anges
   1. vilka målgrupper insatserna eller aktiviteterna avser,
   2. vilka insatser eller aktiviteter som ska anordnas inom programmet,
   3. hur insatserna eller aktiviteterna ska följas upp och kontrolleras,
   4. om det har fattats något beslut om ekonomiskt stöd enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin eller förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar, och
   5. om lokala utvecklingsavtal enligt förordningen (2008:348) om urbant utvecklingsarbete eller andra särskilda överenskommelser träffats som berör Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner. Förordning (2010:83)

Whoops, looks like something went wrong.