Förordning (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

7 av 18 paragrafer (39 %) har ändrats i förordning (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:629). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) upphävdes 2010-08-16 genom SFS 2010:1080


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

  Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete.

Sida ska verka för att riksdagens och regeringens mål för det internationella utvecklingssamarbetet och reformsamarbetet i Östeuropa uppnås. Sida ska vidare verka för att Sveriges åtaganden i enlighet med Parisdeklarationen och Handlingsplanen från Accra uppnås. Förordning (2008:1442)

2 §

  Sida ska
   1. bistå regeringen i utarbetandet av policyer, strategier och metoder inom utvecklingssamarbetet,
   2. ansvara för genomförandet av strategier eller motsvarande som regeringen beslutat för olika delar av utvecklingssamarbetet, och
   3. internationellt och nationellt samverka med och ge stöd till relevanta aktörer i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Förordning (2008:1442)

3 §

  Sida ska särskilt
   1. samverka med och ge rådgivning till myndigheter, organisationer och näringsliv i frågor om utvecklingssamarbete samt samstämmighet för utveckling. Sida ska även bistå Regeringskansliet i motsvarande arbete,
   2. ta tillvara och samordna erfarenheter och kunskaper i utvecklingssamarbetet, som finns inom förvaltning, fackföreningsrörelse och övriga organisationer,
   3. utveckla sin samverkan med näringslivet genom närmare dialog, erfarenhetsutbyte och ömsesidigt tillvaratagande av kompetens,
   4. utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer, de Europeiska gemenskapernas kommission samt internationella och multilaterala organisationer, varvid myndigheten får låta samverkanspartner svara för beredning, genomförande och uppföljning av svenska biståndsinsatser om detta inte innefattar myndighetsutövning samt själv åta sig motsvarande uppgifter,
   5. medverka i utvecklingssamarbetet genom internationella och multilaterala organisationer samt Europeiska unionen.
Myndigheten ska även följa upp och rapportera om utvecklingssamarbetet genom de Europeiska gemenskapernas kommission samt internationella och multilaterala organisationer,
   6. vid deltagande i styrelser, kommittéer eller motsvarande, i internationella och multilaterala organisationer samt inom EU, verka för genomslag för regeringens politik. Sida ska följa upp och rapportera om resultatet av detta arbete samt bistå Regeringskansliet i motsvarande arbete,
   7. bistå Regeringskansliet att, i nationella och internationella sammanhang, bedöma multilaterala organisationers relevans och effektivitet,
   8. bistå utlandsmyndigheterna i den biståndspolitiska rapporteringen till regeringen,
   9. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand anordna utbildning och kompetensutveckling för myndighetens samarbetspartner inom utvecklingssamarbetet,
   10. stödja samarbetsländernas strävan att bekämpa korruption, samt motverka att korruption förekommer i insatser finansierade med svenskt bistånd,
   11. informera om det svenska utvecklingssamarbetet och om utvecklingen i utvecklingsländerna,
   12. sammanställa och till regeringen och OECD:s biståndskommitté (DAC) rapportera statistik enligt direktiv från DAC,
   13. ha huvudansvar och vara nationell kontaktpunkt för all twinningverksamhet inom European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) och Instrument for Preaccesion Assistance (IPA). Sida ska även vara nationell kontaktpunkt för Technical Assistance Information Exchange (TAIEX).

Utöver det bilaterala utvecklingssamarbetet ska Sida särskilt
   1. vid myndighetens Östersjöteam på Gotland med ett regionalt perspektiv utveckla Sveriges relationer med Östersjöregionen i samverkan med framför allt statliga myndigheter, kommuner, landsting och enskilda organisationer,
   2. genom samarbete med Ryssland i miljöinvesteringar bidra till minskade utsläpp i Östersjön,
   3. främja respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland, och
   4. ha ett särskilt sektoransvar för miljömålsarbetet.
Myndigheten ska rapportera till det miljöråd som finns inom Naturvårdsverket. Förordning (2008:1442)

5 §

  Sida ska
   1. vara sammankallande till regelbundna samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i fråga om humanitärt bistånd och konfliktrelaterat bistånd, samt
   2. delta i regelbundna samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om genomförandet av regeringen beslutade strategier som ligger till grund för utvecklingssamarbetet.
Förordning (2008:1442)

6 §

  Myndigheten leds av en styrelse. Förordning (2010:629)

7 §

  Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.
Förordning (2010:629)

11 a §

  Vid myndigheten finns en överdirektör.
Förordning (2010:629)