Förordning (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder

20 av 35 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:492). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder upphävdes 2015-01-01 genom SFS 2014:1383


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  Denna förordning gäller förvaltningen av EU:s strukturfonder för att genomföra program inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning och målet europeiskt territoriellt samarbete. Förordningen innehåller bestämmelser som kompletterar
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999,
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999,
   3. rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,
   4. kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden,
   5. lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap, och
   6. förordningen (2009:982) om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Förordning (2010:492)

2 §

  Begreppen attesterande myndighet, övervakningskommitté, revisionsmyndighet och operativt program har i denna förordning samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 och rådets förordning (EG) nr 1083/2006.
Begreppet förvaltande myndighet har i denna förordning samma betydelse som begreppet förvaltningsmyndighet i rådets förordning (EG) nr 1083/2006. Förordning (2007:676)

4 §

  Tillväxtverket är förvaltande och attesterande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen.

Frågor om stöd prövas av Tillväxtverket.

I en ansökan om stöd skall sökanden ange hur annan offentlig medfinansiering har ordnats. Förordning (2009:159)

6 §

  I fråga om vilken myndighet som är förvaltande och attesterande myndighet för territoriella program gäller följande.

Program         Förvaltande och attesterande myndighet
Botnia-Atlantica    Länsstyrelsen i Västerbottens län
Nord          Länsstyrelsen i Norrbottens län
Norra Periferin     Länsstyrelsen i Västerbottens län
Sverige-Norge      Länsstyrelsen i Jämtlands län
Öresund-Kattegatt-
Skagerrak        Tillväxtverket
Förordning (2009:159)

8 §

  För varje program skall det finnas en övervakningskommitté.
Följande regionala strukturfondsprogram har gemensamma övervakningskommittéer:
   1. Övre Norrland och Mellersta Norrland,
   2. Norra Mellansverige, Östra Mellansverige och Stockholm, och
   3. Västsverige, Småland och öarna samt Skåne-Blekinge.

För beslut av en övervakningskommitté krävs enhällighet.

Ordförande i en övervakningskommitté utses av regeringen.
Ledamöter och ersättare utses av Regeringskansliet för bestämd tid.

Andra och tredje styckena gäller inte territoriella program.
Förordning (2007:676)

8 a §

  Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet för samtliga strukturfondsprogram. Revisionsmyndighetens uppgifter framgår av rådets förordning (EG) nr 1083/2006. Förordning (2007:676)

10 §

  Den förvaltande myndigheten ska kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det berörda strukturfondsprogrammet samt med tillämpliga nationella och unionsrättsliga bestämmelser.

I fråga om godkända ansökningar inom ramen för de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet ska den förvaltande myndigheten sedan föredra sina beslutsunderlag inför strukturfondspartnerskapet. Partnerskapet avger därefter yttrande enligt vad som närmare framgår av lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap. Förordning (2010:492)

10 a §

  Strukturfondspartnerskapets yttrande kräver enhällighet.

Strukturfondspartnerskapet får yttra sig om ansökningarna när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Yttrandet skall innehålla motiveringar avseende varje enskild ansökan. Förordning (2007:676)

11 §

  Den förvaltande myndighetens beslut om stöd skall innehålla en upplysning om vilka förutsättningar som gäller för beslutet och om vilka utgifter som är stödberättigande.
Förordning (2007:676)

12 §

  Stöd får betalas ut endast om utgifterna är stödberättigande och det kan styrkas att dessa faktiskt har betalats. I annat fall ska den förvaltande myndigheten besluta att inte betala ut motsvarande del av stödet.
Förordning (2009:900)

13 §

  Allmänna bestämmelser om stödberättigande utgifter finns i
   1. artikel 7 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006,
   2. artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006,
   3. artikel 56 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, och
   4. artikel 48-53 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006.

Bestämmelserna i 15-25 §§ tillämpas inte om något annat följer av de bestämmelser som anges i första stycket.
Förordning (2009:900)

15 §

  Direkta utgifter är stödberättigande om de
   1. har uppkommit för och är nödvändiga för projektets genomförande,
   2. har uppkommit under den projektperiod som den förvaltande myndigheten har fastställt,
   3. har bokförts i enlighet med gällande bokföringsregler,
   4. kan styrkas av stödmottagaren genom kopior av fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar ur dennes redovisning, och
   5. har uppkommit efter offentlig upphandling eller, om upphandling inte krävs, på i övrigt affärsmässiga villkor.

Den förvaltande myndigheten får meddela föreskrifter om undantag från kravet i punkten 4 enligt vad som närmare framgår av artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 och artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006.
Förordning (2009:900)

16 §

  Indirekta utgifter är stödberättigande om stödmottagaren kan
   1. styrka att utgifterna uppkommit i direkt samband med de stödberättigande direkta utgifter som går att hänföra till projektet,
   2. styrka att utgifterna fördelas proportionellt enligt en dokumenterad och skälig metod som bestämts på förhand, och
   3. styrka utgifterna genom kopior av fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar ur sin redovisning.

Den förvaltande myndigheten får meddela föreskrifter om undantag från kravet i punkten 3 enligt vad som närmare framgår av artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 och artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006.

Stödet för indirekta utgifter får uppgå till högst 20 procent av de stödberättigande direkta utgifterna.
Förordning (2009:900)

22 §

  Utgifter för köp av bebyggda fastigheter är, utöver vad som anges i 21 §, stödberättigande endast om
   1. det finns en direkt koppling mellan köpet och syftet med projektet,
   2. det för byggnaden under de senaste tio åren inte har beviljats nationella bidrag eller unionsbidrag, och
   3. stödmottagaren styrker att priset inte överstiger marknadsvärdet. Förordning (2010:492)

27 §

  Om ett stödbeslut upphävs sedan stöd har betalats ut till följd av beslutet, eller om en stödmottagare i övrigt har tagit emot stöd i strid med ett stödbeslut, unionsreglerna eller det operativa programmet, är stödmottagaren återbetalningsskyldig för beloppet. Den förvaltande myndigheten får kräva att stödet betalas tillbaka helt eller delvis. Återbetalning får krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut. Förordning (2010:492)

28 a §

  Är någon återbetalningsskyldig enligt 27 § eller skyldig att betala ränta enligt 28 § får annat stöd enligt denna förordning kvittas mot skulden. Förordning (2009:900)

29 §

  I fråga om vilken myndighet som är ansvarig för kontroller enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 gäller följande.

Program         Ansvarig myndighet
Botnia-Atlantica    Länsstyrelsen i Västerbottens län
Nord          Länsstyrelsen i Norrbottens län
Norra Periferin     Länsstyrelsen i Västerbottens län
Sverige-Norge      Länsstyrelsen i Jämtlands län
Öresund-Kattegatt-
Skagerrak        Tillväxtverket
För de territoriella program där den förvaltande myndigheten inte är placerad i Sverige skall sådana kontroller utföras av Tillväxtverket. Förordning (2009:159)

30 §

  För de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet ska den förvaltande myndigheten för respektive program ansvara för rapporteringen av oegentligheter i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006. För de territoriella programmen ska den myndighet som är ansvarig för kontroller enligt 29 § också svara för rapporteringen av oegentligheter på svenskt territorium.

En underrättelse om innehållet i rapporteringen ska sändas till Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket. I fråga om sådana territoriella program där den förvaltande myndigheten inte är placerad i Sverige ska en sådan underrättelse i stället sändas till den förvaltande och den attesterande myndigheten. Förordning (2009:900)

31 §

  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den förvaltande myndighetens beslut att inte betala ut stöd enligt 12 §, att upphäva beslut om stöd enligt 26 § och att kvitta stöd enligt 28 a § får dock inte överklagas.
Förordning (2009:900)

32 §

  En förvaltande myndighet får inom sitt ansvarsområde meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2007:14
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser programperioden 2000-2006 och för att avsluta denna programperiod. Uppdraget i 21 a § andra stycket att utfärda avslutsdeklarationer för mål 1 och 2 samt för gemenskapsinitiativen Interreg III A Kvarken- MittSkandia, Interreg III A Sverige-Norge, Interreg III B Norra periferin, Leader+ och Urban II liksom för strukturstöd till fiskerinäringen utanför mål 1 ska dock utföras av Ekonomistyrningsverket. Förordning (2009:900)