Förordning (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

13 av 16 paragrafer (81 %) har ändrats i förordning (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1552). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning på arbetslivsområdet samt inom social- och folkhälsovetenskap. Förordning (2013:422)

2 §

  Inom ramen för den uppgift som anges i 1 § ska myndigheten särskilt
   1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,
   2. bedöma kvaliteten, nyttiggörandet och samhällsrelevansen av den egna verksamheten och i utvärderingen av den forskning till vilken rådet har fördelat medel, även ur ett internationellt perspektiv och ett EU-perspektiv,
   3. utreda vilka forskningsbehov som är angelägna inom myndighetens verksamhetsområde, redovisa resultaten av dessa utredningar samt ta initiativ till och främja den forskning som behövs för att tillgodose sådana behov,
   4. beakta forskningsetiska frågor,
   5. främja kunskapsuppbyggnad i frågor om arbetsliv samt öka kunskapen om och förståelsen för sociala förhållanden och processer,
   6. främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning,
   7. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat,
   8. främja och ta initiativ till forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte internationellt och inom EU,
   9. stimulera svenskt deltagande i aktuella forskningsteman inom EU:s ramprogram för forskning, övriga forskningsprogram inom EU samt internationella forskningsprogram,
   10. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel,
   11. verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning myndigheten finansierar, när det är tillämpligt,
   12. främja forskares rörlighet,
   13. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering och till kunskapsförmedling och dialog om den forskning som finansieras av rådet,
   14. vara rådgivande organ åt regeringen i forskningsfrågor, och
   15. samordna forskning om
      a) barn och ungdomar, däribland barns och ungdomars hälsa,
      b) äldre,
      c) funktionshinder,
      d) socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning, och
      e) internationell migration och etniska relationer.
Förordning (2018:1552)

3 a §

  Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Förordning (2015:190)

5 §

  Styrelsen ska bestå av en ordförande, myndighetschefen och elva andra ledamöter. Förordning (2015:581)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2015:581)

7 §

  Vid forskningsrådet ska det finnas en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens.

För Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Statens energimyndighet ska det finnas en samordningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamhet.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ska eftersträva en jämn könsfördelning i beredningsorganisationen. Förordning (2013:422)

8 §

  Generaldirektören är myndighetschef.
Förordning (2012:977)

8 a §

  Sju ledamöter i styrelsen utses enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Ordföranden samt fyra ledamöter utses av regeringen. Styrelsen för forskningsrådet utser vice ordförande inom sig.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som utses genom elektorsförfarande, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden en ny ledamot efter förslag från forskningsrådet.

Ordföranden och övriga ledamöter utses för tre år. Ingen ledamot får utses för mer än två mandatperioder i följd.
Förordning (2015:581)

9 §

  Huvudsekreteraren utses av styrelsen. Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl. Förordning (2012:977)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2012:977)

11 §

  Forskningsrådets beslut att bevilja medel får avse högst sex år.

Forskningsrådet ska vid beslut om beviljande av medel ange vem eller vilka som är mottagare av medlen och därmed ansvarar för att medlen används enligt de villkor som ställs.

Forskningsrådet får besluta att beviljade medel inte längre ska betalas ut, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas. Beslutet får avse viss tid. En upplysning om detta ska tas in i rådets beslut att bevilja medel. Förordning (2018:1552)

13 §

  Har upphävts genom förordning (2015:581)

14 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 11 § tredje stycket får inte överklagas. Förordning (2018:1552)

Whoops, looks like something went wrong.