Förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet

6 av 11 paragrafer (55 %) har ändrats i förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:618). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


4 §

  Statsbidrag får ges till
   1. förlag eller teatrar för översättning av svensk litteratur eller svensk dramatik till ett annat språk än originalspråket och för produktionskostnader i samband med översättningen av särskilt kostsamma verk, och
   2. anordnare av evenemang eller presentationer för internationell spridning av svensk litteratur och svensk dramatik samt för internationella utbyten.

Sökanden ska bedriva näringsverksamhet.
Förordning (2014:1523)

5 §

  Bidrag enligt 4 § lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Statens kulturråd. Förordning (2016:618)

7 §

  Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2013:1136)

8 §

  Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens kulturråd redovisa hur medlen har använts.
Förordning (2013:1136)

9 §

  Statens kulturråd får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om
   1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats för,
   4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 8 §, eller
   5. villkor i beslutet inte har följts.
Förordning (2013:1136)

10 §

  Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2013:1136)

Whoops, looks like something went wrong.