Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

10 av 13 paragrafer (77 %) har ändrats i förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:384). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-06


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kulturell verksamhet för och med barn i förskolan och elever i förskoleklassen, grundskolan och i vissa särskilda utbildningsformer på grundskolenivå.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2016:384)

2 §

  Ändamålet med statsbidraget är att medverka till att
   1. kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolan, förskoleklassen, grundskolan och i vissa särskilda utbildningsformer, och
   2. öka den professionella kulturverksamheten för och med barnen och eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Förordning (2016:384)

3 §

  I denna förordning avses med

kulturverksamhet: verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet,

kulturlivets parter: aktörer som bedriver professionell kulturverksamhet inom konstnärliga genrer samt kulturinstitutioner på lokal, regional och nationell nivå, och

vissa särskilda utbildningsformer: utbildning vid särskilda ungdomshem, särskild undervisning för elever som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus och internationella skolor på grundskolenivå.

Vid tillämpning av denna förordning ska grundskolan likställas med grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Förordning (2016:384)

4 §

  Statsbidrag får lämnas till den som enligt 2 kap. skollagen (2010:800) är huvudman för förskolan, förskoleklassen eller grundskolan eller den som enligt 24 kap. skollagen (2010:800) är huvudman för vissa särskilda utbildningsformer. Förordning (2016:384)

4 a §

  Statsbidrag får lämnas för
   1. inköp av professionell kulturverksamhet,
   2. insatser som främjar barnens och elevernas eget skapande som en del i undervisningen, och
   3. insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan förskolan, förskoleklassen, grundskolan eller vissa särskilda utbildningsformer och kulturlivets parter.

Statsbidraget får inte användas till administrationskostnader.
Förordning (2016:384)

5 §

  Som förutsättning för statsbidrag gäller att huvudmannen
   1. har utformat en handlingsplan för utvecklingsarbetet med kultur utifrån förskolans eller skolans behov och med en beskrivning av formerna för samverkan med kulturlivets parter, och
   2. redogör för de kulturinsatser som planeras som ett komplement till den befintliga kulturverksamheten.
Förordning (2015:425)

5 a §

  Skolans elever, och förskolans barn med hänsyn till barnens förutsättningar, ska ha getts tillfälle att medverka i arbetet med att planera, genomföra och följa upp insatserna. Förordning (2015:425)

6 §

  Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Statens kulturråd efter ansökan från en huvudman som anges i 4 §. Förordning (2016:384)

7 §

  Statens kulturråd beslutar om och betalar ut statsbidrag för högst två år i sänder. Förordning (2014:1583)

8 §

  En huvudman som har fått statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att redovisa för Statens kulturråd hur medlen använts. Förordning (2016:384)