Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens

21 av 33 paragrafer (64 %) har ändrats i förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:785). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-03-30


2 kap. 5 §

  Med körträning avses individuell körning som en elev utför under uppsikt av en lärare som följer med i bilen.

Den som har uppsikt över körträningen anses som förare såvida eleven inte har ett körkort med körkortsbehörighet för fordonet. Förordning (2012:9)

2 kap. 6 §

  Föraren ska avsluta grundutbildningen med att avlägga kunskapsprov inför Trafikverket.

Transportstyrelsen får förordna en person som är verksam inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning att förrätta provet. Förordning (2011:526)

2 kap. 7 §

  Kunskapsprov i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning får genomföras stegvis under utbildningens gång. Förordning (2011:526)

3 kap. 1 §

  En kurs om fortbildning för förare ska omfatta minst 35 timmar. Den får delas upp i delkurser som omfattar minst sju timmar vardera.

Enskilda moment i kursen får innefatta simulatorträning eller distansundervisning. Förordning (2008:729)

3 kap. 2 §

  Fortbildningen ska omfatta ämnen och avse mål som anges i bilagan. Förordning (2014:785)

4 kap. 1 §

  Transportstyrelsen ska utfärda ett yrkeskompetensbevis om grundläggande kompetens till en förare som
   - uppfyller ålderskraven i 3 kap. 3, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
   - har genomgått en grundutbildning,
   - har avlagt godkänt prov, och
   - innehar körkortsbehörighet för det fordon som grundutbildningen avser.

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller två år efter det att föraren avlagt ett godkänt prov. Förordning (2012:9)

4 kap. 2 §

  Transportstyrelsen ska utfärda ett yrkeskompetensbevis till en förare som har genomgått en fortbildning och som innehar körkortsbehörighet för det fordon som fortbildningen avser.

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter det att ett intyg om genomförd fortbildning utfärdats.
Förordning (2012:9)

4 kap. 3 §

  Om ett yrkeskompetensbevis har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift om innehavaren har ändrats, ska innehavaren anmäla detta till Transportstyrelsen.

Till anmälningen ska om möjligt yrkeskompetensbeviset bifogas.
Om ett yrkeskompetensbevis som kommit bort senare hittas, ska det genast överlämnas till Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1172)

4 kap. 4 §

  Transportstyrelsen får efter anmälning enligt 3 § utfärda en duplett på yrkeskompetensbeviset. En sådan duplett ska ha samma giltighetstid som det ursprungliga yrkeskompetensbeviset.
Förordning (2008:1172)

4 kap. 5 §

  Framgår förarens yrkeskompetensbevis av uppgifter som finns på ett körkort som har utfärdats i en annan stat inom EES, får föraren i samband med att ett körkort ska bytas ut enligt 6 kap. 7 § körkortsförordningen (1998:980) ansöka hos Transportstyrelsen att ett svenskt yrkeskompetensbevis enligt 1 eller 2 § ska utfärdas. En kopia på det körkort som ansökan om utbyte avser ska fogas till ansökan.

Transportstyrelsen får förelägga sökanden att ge in en utredning som styrker att yrkeskompetensbeviset på det utländska körkort som ska bytas ut är giltigt i den stat där det har utfärdats. Följs inte förläggandet får ansökan avvisas.

Det nya yrkeskompetensbeviset gäller till och med samma tidpunkt som det utbytta yrkeskompetensbeviset.
Förordning (2008:1172)

5 kap. 1 §

  Transportstyrelsen får ge tillstånd till en fysisk eller juridisk person att bedriva utbildningsverksamhet enligt 8 kap. 2 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Det ska framgå av tillståndet vilken utbildning som får bedrivas. Förordning (2008:1172)

5 kap. 2 a §

  Efter ansökan av den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet får Transportstyrelsen ändra eller meddela nya villkor i tillståndsbeslutet.
Förordning (2014:785)

5 kap. 3 §

  Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska se till att verksamheten genomförs i enlighet med ansökan och tillståndet samt att utbildningsverksamheten omfattar det som anges i 2 kap. 1 § eller 3 kap. 2 §.
Förordning (2014:785)

5 kap. 4 §

  Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska anmäla hos Transportstyrelsen när verksamheten påbörjas. Anmälan ska även göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan ska också göras om verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Anmälan enligt denna paragraf ska ske utan dröjsmål. Förordning (2008:1172)

5 kap. 6 §

  Den som enligt 8 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens får bedriva utbildning för yrkesförarkompetens ska omgående efter att föraren genomgått en grundutbildning eller en fortbildningskurs rapportera det underlag som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna fatta beslut om att utfärda ett yrkeskompetensbevis.

Om föraren har genomfört delar av fortbildningen hos flera utbildningsanordnare ska den som anordnat den sista delkursen rapportera till Transportstyrelsen att fortbildningen är genomförd. Förordning (2010:784)

6 kap. 1 §

  Transportstyrelsen fattar beslut enligt 10 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens om återkallelse av tillstånd att bedriva utbildning samt meddelar varning enligt 10 kap. 2 § samma lag. Förordning (2008:1172)

7 kap. 1 §

  Transportstyrelsen utövar tillsyn över att lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

När det gäller tillsynen över hur prov genomförs i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska Transportstyrelsen samråda med Statens skolinspektion.
Förordning (2012:9)

8 kap. 1 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. grundutbildning och körträning för grundläggande kompetens,
   2. prov vid grundutbildning,
   3. fortbildning,
   4. villkor för att bedriva utbildningsverksamhet,
   5. yrkeskompetensbevis, andra bevis enligt 4 kap. 8 § 3, och gemenskapskod, och
   6. tillsyn över utbildningsverksamheten.

Transportstyrelsen får, om inte annat följer av 2 §, meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och denna förordning.

Föreskrifter som avses i första stycket 2 får meddelas efter samråd med Statens skolverk. Förordning (2008:1172)

8 kap. 2 §

  Statens skolverk får meddela föreskrifter om utbildning för yrkesförarkompetens i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning där eleven går en nationell kurs som har varit föremål för samråd med Transportstyrelsen.

Föreskrifter får meddelas om
   1. innehållet i grundutbildningen för grundläggande kompetens, och
   2. utbildningsverksamheten hos skolan.

Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om tillsyn över utbildningsverksamheten. Förordning (2012:9)

8 kap. 3 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om prov som avslutar grundutbildning enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens när det gäller utbildning i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning där eleven går en nationell kurs.

Innan Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska styrelsen höra Statens skolverk. Förordning (2012:9)

8 kap. 4 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2010:1611)