Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens

32 av 37 paragrafer (86 %) har ändrats i förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:302). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


2 kap. 1 §

  Syftet med grundutbildningen är att föraren ska uppnå de kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att på ett tryggt sätt utföra gods- eller persontransporter.

Grundutbildningen ska innefatta ämnen inom områdena
   1. avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser,
   2. tillämpning av för transporten relevanta bestämmelser, och
   3. hälsa, trafiksäkerhet, miljösäkerhet, service och logistik.
Förordning (2020:302)

2 kap. 1 a §

  Inom det område som anges i 1 § andra stycket 1 ska föraren efter avslutad grundutbildning
   1. känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa,
   2. känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och förebygga störningar,
   3. kunna optimera bränsleförbrukningen,
   4. kunna förutse, bedöma och anpassa sig till risker i trafiken, och
   5. kunna ombesörja lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och använda fordonet på ett korrekt sätt.

Om föraren ska utföra persontransporter, ska han eller hon även kunna säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet. Förordning (2020:302)

2 kap. 1 b §

  Inom det område som anges i 1 § andra stycket 2 ska föraren efter avslutad grundutbildning känna till de sociala förhållandena inom vägtransportområdet och de bestämmelser som reglerar dessa.

Om föraren ska utföra godstransporter eller persontransporter, ska han eller hon även känna till bestämmelserna för sådana transporter som utbildningen avser. Förordning (2020:302)

2 kap. 1 c §

  Inom de områden som anges i 1 § andra stycket 3 ska föraren efter avslutad grundutbildning
   1. vara medveten om riskerna i trafiken och med arbetsrelaterade olyckor,
   2. kunna förebygga brottslighet och människosmuggling,
   3. kunna förebygga fysiska risker,
   4. vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga,
   5. kunna bedöma krissituationer, och
   6. kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs.

Om föraren ska utföra godstransporter eller persontransporter, ska han eller hon även känna till de ekonomiska villkor som finns för sådana transporter på väg och för organisationen av marknaden som utbildningen avser. Förordning (2020:302)

2 kap. 2 §

  En grundutbildning som uppgår till 280 timmar ska omfatta minst 20 timmars körträning.

En grundutbildning som uppgår till 140 timmar ska omfatta minst 10 timmars körträning. Förordning (2020:302)

2 kap. 3 §

  Den del av grundutbildningen som inte är körträning ska vara lärarledd och innehålla både teoretiska och praktiska moment. Den får delvis bedrivas med hjälp av informations- och kommunikationstekniska verktyg. Sådana verktyg får innefatta lärande på distans.

För grundutbildning som bedrivs i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning gäller bestämmelserna i skollagen (2010:800). Förordning (2020:302)

2 kap. 4 §

  En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet enligt 4 kap. 4 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och som normalt måste genomföra en grundutbildning enligt 2 § första stycket för att få grund- läggande kompetens, får i stället genomgå en kompletterande grundutbildning om minst 70 timmar. Minst fem timmar ska utgöra körträning.

En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet och som normalt måste genomföra en grundutbildning enligt 2 § andra stycket för att få grundläggande kompetens, får i stället genomgå en kompletterande grundutbildning som omfattar minst 35 timmar. Minst två och en halv timme ska utgöra körträning. Förordning (2020:302)

2 kap. 5 §

  Med körträning avses individuell körning som en elev utför under uppsikt av en lärare som följer med i bilen.

Den som har uppsikt över körträningen anses som förare såvida eleven inte har ett körkort med körkortsbehörighet för fordonet. Förordning (2012:9)

2 kap. 6 §

  Föraren ska avsluta grundutbildningen med att avlägga kunskapsprov inför Trafikverket.

Transportstyrelsen får förordna en person som är verksam inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning att förrätta provet. Förordning (2011:526)

2 kap. 7 §

  Kunskapsprov i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning får genomföras stegvis under utbildningens gång. Förordning (2011:526)

3 kap. 1 §

  Syftet med fortbildningen är att ge föraren möjlighet att uppdatera de viktigaste kunskaperna för att utöva yrket samt att repetera och fördjupa förarens kunskaper i vissa av de ämnen som hör till de områden som anges i 2 kap. 1-1 c §§.

Tyngdpunkten i fortbildningen ska ligga på ämnena trafiksäkerhet, arbetsmiljö samt på att minska den miljöpåverkan som det innebär att framföra fordonet.

Fortbildningen ska vara anpassad till den enskilda förarens utbildningsbehov och till den senaste utvecklingen inom relevant teknik och reglering. Fortbildningen ska innehålla minst en delkurs i trafiksäkerhet. Förordning (2020:302)

3 kap. 2 §

  Fortbildningen ska uppgå till 35 timmar. Den får delas upp i delkurser som uppgår till minst sju timmar vardera. En delkurs får delas upp på två på varandra följande dagar.
Förordning (2020:302)

3 kap. 3 §

  Fortbildningen ska vara lärarledd och innehålla både teoretiska och praktiska moment. Den får bedrivas med hjälp av informations- och kommunikationstekniska verktyg eller avancerade simulatorer. Sådana verktyg får innefatta lärande på distans. Fortbildningen får dock bestå av högst tolv timmars lärande på distans. Förordning (2020:302)

4 kap. 1 §

  Transportstyrelsen ska utfärda ett yrkeskompetensbevis om grundläggande kompetens till en förare som
   - uppfyller ålderskraven i 3 kap. 3, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
   - har genomgått en grundutbildning,
   - har avlagt godkänt prov, och
   - innehar körkortsbehörighet för det fordon som grundutbildningen avser.

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller två år efter det att föraren avlagt ett godkänt prov. Förordning (2012:9)

4 kap. 2 §

  Transportstyrelsen ska utfärda ett yrkeskompetensbevis till en förare som har genomgått en fortbildning och som innehar körkortsbehörighet för det fordon som fortbildningen avser.

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter det att ett intyg om genomförd fortbildning utfärdats.
Förordning (2012:9)

4 kap. 3 §

  Om ett yrkeskompetensbevis har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift om innehavaren har ändrats, ska innehavaren anmäla detta till Transportstyrelsen.

Till anmälningen ska om möjligt yrkeskompetensbeviset bifogas.
Om ett yrkeskompetensbevis som kommit bort senare hittas, ska det genast överlämnas till Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1172)

4 kap. 4 §

  Transportstyrelsen får efter anmälning enligt 3 § utfärda en duplett på yrkeskompetensbeviset. En sådan duplett ska ha samma giltighetstid som det ursprungliga yrkeskompetensbeviset.
Förordning (2008:1172)

4 kap. 5 §

  Framgår förarens yrkeskompetensbevis av uppgifter som finns på ett körkort som har utfärdats i en annan stat inom EES, får föraren i samband med att ett körkort ska bytas ut enligt 6 kap. 7 § körkortsförordningen (1998:980) ansöka hos Transportstyrelsen att ett svenskt yrkeskompetensbevis enligt 1 eller 2 § ska utfärdas. En kopia på det körkort som ansökan om utbyte avser ska fogas till ansökan.

Transportstyrelsen får förelägga sökanden att ge in en utredning som styrker att yrkeskompetensbeviset på det utländska körkort som ska bytas ut är giltigt i den stat där det har utfärdats. Följs inte förläggandet får ansökan avvisas.

Det nya yrkeskompetensbeviset gäller till och med samma tidpunkt som det utbytta yrkeskompetensbeviset.
Förordning (2008:1172)

4 kap. 7 §

  En förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom EES och som utför godstransporter, kan styrka sin yrkesförarkompetens genom att visa upp ett sådant förartillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, under förutsättning att unionskod 95 anges på förartillståndet. Förordning (2020:302)

4 kap. 8 §

  Har upphävts genom förordning (2020:302)

5 kap. 1 §

  Transportstyrelsen får ge tillstånd till en fysisk eller juridisk person att bedriva utbildningsverksamhet enligt 8 kap. 2 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Det ska framgå av tillståndet vilken utbildning som får bedrivas. Förordning (2008:1172)

5 kap. 2 §

  En ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska innehålla följande:
   1. en utbildningsplan som anger områden, plan för genomförande av utbildning och undervisningsmetoder,
   2. uppgifter om lärarnas kvalifikationer och verksamhetsområden,
   3. uppgifter om undervisningslokaler och undervisningsmaterial,
   4. uppgifter om tillgängliga resurser för det praktiska arbetet och de fordon som används, och
   5. uppgifter om villkoren för deltagande i utbildningen inklusive antalet utbildningsplatser. Förordning (2020:302)

5 kap. 2 a §

  Efter ansökan av den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet får Transportstyrelsen ändra eller meddela nya villkor i tillståndsbeslutet.
Förordning (2014:785)

5 kap. 3 §

  Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska se till att verksamheten utförs i enlighet med ansökan och tillståndet samt att utbildningsverksamheten omfattar det som anges i 2 kap. 1-1 c §§ eller 3 kap. 1 §. Förordning (2020:302)

5 kap. 4 §

  Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska anmäla hos Transportstyrelsen när verksamheten påbörjas. Anmälan ska även göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan ska också göras om verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Anmälan enligt denna paragraf ska ske utan dröjsmål. Förordning (2008:1172)

5 kap. 6 §

  Den som enligt 8 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens får bedriva utbildning för yrkesförarkompetens ska omgående efter att föraren genomgått en grundutbildning eller en fortbildningskurs rapportera det underlag som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna fatta beslut om att utfärda ett yrkeskompetensbevis.

Om föraren har genomfört delar av fortbildningen hos flera utbildningsanordnare ska den som anordnat den sista delkursen rapportera till Transportstyrelsen att fortbildningen är genomförd. Förordning (2010:784)

6 kap. 1 §

  Transportstyrelsen fattar beslut enligt 10 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens om återkallelse av tillstånd att bedriva utbildning samt meddelar varning enligt 10 kap. 2 § samma lag. Förordning (2008:1172)

7 kap. 1 §

  Transportstyrelsen utövar tillsyn över att lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

När det gäller tillsynen över hur prov genomförs i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska Transportstyrelsen samråda med Statens skolinspektion.
Förordning (2012:9)

8 kap. 1 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. grundutbildningen och dess innehåll samt körträning för grundläggande kompetens,
   2. prov vid grundutbildning,
   3. fortbildningen och dess innehåll,
   4. villkor för att bedriva utbildningsverksamhet,
   5. yrkeskompetensbevis och unionskod,
   6. tillsyn över utbildningsverksamheten,
   7. vad som enligt 2 kap. 4 § 14 lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens avses med att en gods- eller persontransport är tillfällig och inte försämrar trafiksäkerheten, och
   8. användaridentifiering och kontroll vid lärande på distans.

Transportstyrelsen får, om inte annat följer av 2 §, meddela föreskrifter om verkställighet av lagen om yrkesförarkompetens och denna förordning.

Föreskrifter som avses i första stycket 1 och 2 får meddelas efter samråd med Statens skolverk. Förordning (2020:302)

8 kap. 2 §

  Statens skolverk får meddela föreskrifter om utbildning för yrkesförarkompetens i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning där eleven går en nationell kurs som har varit föremål för samråd med Transportstyrelsen.

Föreskrifter får meddelas om
   1. innehållet i grundutbildningen för grundläggande kompetens, och
   2. utbildningsverksamheten hos skolan.

Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om tillsyn över utbildningsverksamheten. Förordning (2012:9)

8 kap. 3 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om prov som avslutar grundutbildning enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens när det gäller utbildning i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning där eleven går en nationell kurs.

Innan Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska styrelsen höra Statens skolverk. Förordning (2012:9)

8 kap. 4 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2010:1611)