Förordning (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt

4 av 14 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:735). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt upphävdes 2011-12-15 genom SFS 2011:1108


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


5 §

  Inom utbildning enligt denna förordning som motsvarar komvux ska det finnas nationella kurser. Inom utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning ska det även finnas sådant projektarbete som avses i 2 kap. 2 § andra stycket förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.
Föreskrifterna i 1 kap. 6-8 §§ och 2 kap. 13-19 §§ förordningen om kommunal vuxenutbildning gäller för utbildning som motsvarar komvux, med undantag av 2 kap. 13 § tredje stycket.

Föreskrifterna i 2 kap. 8-9 a §§ förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda gäller för utbildning som motsvarar särvux. Förordning (2009:735)

8 §

  En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning från och med det år han eller hon fyller 18 år, om han eller hon
   1. saknar eller har brister i sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
   2. har förutsättningar att följa utbildningen, och
   3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som kan vara föreskrivna för motsvarande utbildning inom det offentliga skolväsendet med stöd av 3 kap. 7 § första stycket förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket men som har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 3 och 4 §§ förordningen om kommunal vuxenutbildning gälla för utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning.
Förordning (2009:136)

13 §

  Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar grundläggande vuxenutbildning får tas in i ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning.

Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning får tas in i ett slutbetyg från gymnasial utbildning inom det offentliga skolväsendet.
Förordning (2009:136)

14 §

  Statens skolinspektion ska ha tillsyn över verksamhet som bedrivs med stöd av denna förordning. Förordning (2008:631)