Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

7 av 10 paragrafer (70 %) har ändrats i förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1057). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


3 §

  Folkhälsomyndigheten ska efter samråd med berörda kommuner och regioner besluta vilka hamnar och flygplatser som ska vara karantänshamnar respektive karantänsflygplatser.
Förordning (2019:1057)

4 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilken personal och vilken utrustning som karantänshamnar och karantänsflygplatser ska ha. Förordning (2015:162)

5 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. vilka misstänkta eller konstaterade fall av sjukdomar som ska rapporteras till Folkhälsomyndigheten enligt 10 § första stycket lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, och
   2. vilka uppgifter en underrättelse som avses i 10 § första stycket lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska innehålla. Förordning (2015:162)

6 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilka åtgärder till skydd för människors hälsa som ansvariga myndigheter och kommuner får vidta mot drabbade fartyg och luftfartyg. Förordning (2015:162)

6 a §

  Sådant informationslämnande som avses i 16 § första stycket lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska fullgöras med hjälp av Sveriges nationella system för rapporteringsformaliteter för fartyg (Single Window). Förordning (2015:243)

7 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. vem som får utfärda intyg,
   2. skyldighet att visa upp intyg och om undantag från sådan skyldighet, och
   3. andra behövliga föreskrifter om intyg enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Förordning (2015:162)

9 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter till skydd för enskilda som behövs för att hindra att smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa förs in i landet eller sprids till andra länder. Förordning (2015:162)

Whoops, looks like something went wrong.