Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

5 av 16 paragrafer (31 %) har ändrats i förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1020). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  Statsbidrag får lämnas enligt denna förordning för att stimulera anordnande, genom ny- eller ombyggnad, av
   1. bostäder som utgör sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), eller
   2. trygghetsbostäder enligt 2 §. Förordning (2009:1250)

2 §

  I denna förordning används följande ord och uttryck med den innebörd som föreskrivs nedan:

Bostäder: Bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.

Nybyggnad: Uppförande av hus och tillbyggnad av hus som innebär nytillskott av sådana bostäder som avses i denna förordning.

Ombyggnad: Nyinvesteringar i eller i anslutning till hus, som utan att vara nybyggnad, innebär
   1. nytillskott av bostäder, eller
   2. förbättringar av utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation i anslutning till ny- eller ombyggnad av bostadslägenheter som avses i denna förordning.

Trygghetsbostäder: Bostäder där det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Bostäderna är hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt som innehas av
   1. en person som har fyllt 70 år,
   2. makar, sambor eller syskon, där minst en har fyllt 70 år, eller
   3. efterlevande make, sambo eller syskon som vid dödsfallet sammanbodde med den avlidne i trygghetsbostaden, om dödsfallet har inträffat efter att bidrag beviljats.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om innebörden av ord och uttryck i denna paragraf som har betydelse för ny- eller ombyggnad. Förordning (2009:1250)

4 §

  För bidrag krävs att ny- eller ombyggnad påbörjas under perioden 1 januari 2007-31 december 2014 och färdigställs inom två år från dagen för påbörjandet.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Bidrag får inte lämnas till byggnadsprojekt som samtidigt får annat statligt stöd för att stödja bostadsbyggande.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om när en ny- eller ombyggnad ska anses påbörjad och färdigställd.
Förordning (2011:1605)

5 §

  Byggnadsprojekt ska uppfylla de grundläggande krav för permanentbostäder som kan ställas enligt plan- och bygglagen (2010:900). När det gäller ombyggnad ska dessutom bostaden efter ombyggnaden i dess helhet uppfylla lägsta godtagbara standard enligt bestämmelserna om bostadslägenhet i 12 kap. 18 a § sjätte och sjunde styckena jordabalken.

Byggnadsprojekt ska dessutom utformas så att omvårdnadsarbete kan utföras i enlighet med krav som kan ställas med stöd av arbetsmiljölagen (1977:1160).

Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av första stycket. Förordning (2011:375)

16 §

  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i ett överklagat ärende om att inte betala ut bidrag enligt 13 § första stycket och om återkallelse av beslut enligt 14 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:1020)