Förordning (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft

2 av 17 paragrafer (12 %) har ändrats i förordning (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1763). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1600


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


4 §

  Stöd får ges till ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som beslutat att, i samverkan med länsstyrelsen och de berörda kommunerna i länet, medverka till att klarlägga förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraftsanläggningar.
Förordning (2010:1763)

8 §

  Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en sådan stödmottagare som anges i 2, 3 eller 4 § eller efter en gemensam ansökan av
   1. kommuner som i andra fall än som avses i 4 § deltar i en mellankommunal samverkan,
   2. länsstyrelser som samverkar, eller
   3. ett samverkansorgan eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som samverkar med en eller flera länsstyrelser och kommuner.

Boverket ska ge Statens energimyndighet och de berörda länsstyrelser som inte är sökande tillfälle att yttra sig över ansökan. Förordning (2010:1763)