Förordning (2007:180) om instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i förordning (2007:180) om instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:272). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:180) om instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:911


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


1 §

  Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering skall främja, stödja och genomföra
   1. utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder,
   2. studier av arbetsmarknadens funktionssätt,
   3. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet, och
   4. utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden.

Myndigheten skall sprida information om resultaten av sina utvärderingar och studier till andra myndigheter och intressenter. Förordning (2007:272)