Bilskrotningsförordning (2007:186)

23 av 55 paragrafer (42 %) har ändrats i bilskrotningsförordning (2007:186) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:643). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 15 kap. 32 § miljöbalken i fråga om 3-10, 35 och 47 §§,
   - 15 kap. 33 § miljöbalken i fråga om 11-21, 34 och 36-39 §§,
   - 9 kap. 5 § och 15 kap. 24 § miljöbalken i fråga om 23-32 §§,
   - 6 § lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden i fråga om 40-42 §§,
   - 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574) i fråga om 33 a §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Förordningen syftar till att uttjänta bilar ska omhändertas på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning och miljöriktigt bortskaffande främjas. Förordning (2016:803)

4 §

  Den som bedriver eller avser att bedriva bilskrotningsverksamhet kan efter ansökan få auktorisation, om
   1. de tillstånd som kan behövas enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller miljöbalken har meddelats för verksamheten och för upplag, byggnader eller andra anläggningar,
   2. sökanden kan visa att uttjänta bilar som sökanden tar emot för skrotning kommer att omhändertas på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt,
   3. det inte finns anledning att anta att sökanden åsidosätter de bestämmelser och tillståndsvillkor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken, plan- och bygglagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem, och
   4. sökanden inte är underårig, försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Förordning (2011:376)

6 §

  En ansökan om auktorisation prövas av länsstyrelsen i det län där bilskrotningsverksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

Länsstyrelsen ska ge kommunen och Polismyndigheten tillfälle att yttra sig över ansökan. Om sökanden avser att till någon del utföra bilskrotningsverksamhet vid en anläggning i ett annat län, ska även länsstyrelsen i det länet ges tillfälle att yttra sig över ansökan. Förordning (2014:1239)

6 a §

  I ett ärende om auktorisation enligt 6 § ska länsstyrelsen besluta i ärendet inom tre månader från det att en fullständig ansökan kom in till länsstyrelsen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång i ärendet. Förlängningen får inte avse mer än en månad utöver de ursprungliga tre månaderna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden. Förordning (2010:49)

11 §

  Länsstyrelsen ska återkalla en auktorisation, om
   1. det inträder en sådan omständighet att bilskrotaren enligt 4 § 1 eller 2 inte skulle ha fått auktorisation,
   2. bilskrotaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen,
   3. bilskrotaren vid bedrivande av verksamheten i väsentlig mån åsidosätter de bestämmelser och tillståndsvillkor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem, eller
   4. det har gått mer än ett år sedan bilskrotaren senast utfärdade ett skrotningsintyg, och ett återkallande inte är oskäligt med hänsyn till att verksamheten inte har kunnat bedrivas på grund av sådan sjukdom eller annat liknande hinder som kan förväntas upphöra inom det närmast kommande året. Förordning (2014:1050)

13 §

  När någon som avses i 12 § förvärvar en uttjänt bil för skrotning ska förvärvaren utfärda ett mottagningsbevis. Bestämmelser om anmälan av ägarbytet finns i 5 kap. förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Förordning (2019:394)

14 §

  Mottagningsbeviset skall innehålla
   1. utfärdarens underskrift,
   2. utfärdarens namn, adress och person- eller organisationsnummer,
   3. uppgift om datum för utfärdandet av beviset,
   4. uppgift om fordonets nationalitetsbeteckning, registreringsnummer, fordonsslag, märke, modell och chassinummer,
   5. uppgift om kontrollnumret på registreringsbeviset del II, och
   6. överlåtarens underskrift samt uppgift om dennes namn, person- eller organisationsnummer, nationalitet och adress.

Mottagningsbeviset skall utfärdas på en blankett enligt ett formulär eller genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver. Förordning (2008:1202)

16 §

  Utfärdaren ska skicka mottagningsbeviset till Transportstyrelsen. I 8 kap. förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning finns bestämmelser om direktanmälan. Förordning (2019:394)

24 §

  Lagring av bilarna före behandling enligt 26 § ska ske på en plats med tät ytbeläggning.

På platsen ska det finnas anordningar för att samla upp spill och utrustning för att ta hand om avloppsvatten och dagvatten genom slam- och oljeavskiljning. Anordning för dagvattenrening behövs inte om lagring sker under tak. Förordning (2010:348)

25 §

  Bilarna ska behandlas på en plats med
   1. tät ytbeläggning,
   2. anordningar för att samla upp spill,
   3. utrustning för att ta hand om avloppsvatten genom slam- och oljeavskiljning,
   4. utrustning för att ta hand om dagvatten genom slam- och oljeavskiljning, om behandling inte sker under tak,
   5. möjlighet att tömma bilarna på vätskor även under vintern,
   6. lager för demonterade reservdelar,
   7. lämpliga behållare för att lagra demonterade batterier, filter, kondensatorer som innehåller PCB eller PCT, komponenter som innehåller kvicksilver och behållare för andra demonterade delar som kräver särskild lagring,
   8. tankar där vätskor från bilarna kan lagras åtskilt, och
   9. lämpliga lager för uttjänta däck.

Ett lager enligt första stycket 9 ska ha skydd mot brandfara och i övrigt vara utformat så att inte fler däck kan lagras än vad som är lämpligt med hänsyn till en eventuell brand och omständigheterna i övrigt. Förordning (2010:348)

28 §

  Komponenter och reservdelar ska demonteras och lagras på ett sätt som säkerställer
   1. deras lämplighet för återanvändning och återvinning, särskilt materialåtervinning, och
   2. att det inte uppstår skador på komponenter som innehåller vätskor. Förordning (2010:348)

33 a §

  En tillverkare av komponenter ska, utan att skyddet av konfidentiell kommersiell och industriell information åsidosätts, göra lämplig information om demontering, lagring och provning av komponenter och separata tekniska enheter som kan återanvändas tillgänglig för auktoriserade bilskrotare och motsvarande aktörer i andra medlemsstater i Europeiska unionen i den utsträckning som aktörerna begär det.
Förordning (2010:348)

37 §

  Ett skrotningsintyg ska innehålla
   1. utfärdarens underskrift,
   2. utfärdarens namn, adress och person- eller organisationsnummer,
   3. uppgift om vilken länsstyrelse som meddelat auktorisationen,
   4. uppgift om datum för utfärdande av intyget, och
   5. uppgift om fordonets nationalitetsbeteckning, registreringsnummer, fordonsslag, märke, modell och fordonsidentifieringsnummer.

Skrotningsintyg ska utfärdas på en särskild blankett eller genom elektronisk överföring i enlighet med de föreskrifter som Transportstyrelsen meddelar med stöd av 50 §. I 8 kap. förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning finns bestämmelser om direktanmälan. Förordning (2019:394)

41 §

  Skrotningsersättning betalas ut i samband med att bilen ställs av enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning till den som var antecknad som ägare i vägtrafikregistret när bilen lämnades för skrotning.

Utbetalningen sker genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i vägtrafikregistret. Förordning (2019:394)

41 a §

  Frågor om skrotningsbidrag enligt 4 och 5 §§ lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden och denna förordning prövas av
   1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när skrotningsbidrag ska ges till en kommun i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
   2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när skrotningsbidrag ska ges till en kommun i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
   3. Länsstyrelsen i Skåne län, när skrotningsbidrag ska ges till en kommun i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
   4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när skrotningsbidrag ska ges till en kommun i Västra Götalands eller Hallands län,
   5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när skrotningsbidrag ska ges till en kommun i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
   6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när skrotningsbidrag ska ges till en kommun i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
   7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när skrotningsbidrag ska ges till en kommun i Norrbottens eller Västerbottens län.
Förordning (2012:361)

43 §

  Innan länsstyrelsen beslutar om skrotningsbidrag skall länsstyrelsen kontrollera med Transportstyrelsen att det finns medel i fonden. Förordning (2008:1202)

44 §

  Länsstyrelsen skall till Transportstyrelsen lämna uppgift om
   1. beslut om att ge eller återkalla en auktorisation,
   2. auktorisation som har upphört att gälla enligt 8 §,
   3. producenter och de som på producenters vägnar tar emot uttjänta bilar,
   4. vem som får underteckna mottagningsbevis enligt 15 §,
   5. vem som får underteckna skrotningsintyg enligt 38 §, och
   6. ändring i ett förhållande som avses i 3-5.
Förordning (2008:1202)

45 §

  Transportstyrelsen skall föra en förteckning över vilka som får
   1. utfärda mottagningsbevis eller skrotningsintyg, och
   2. underteckna mottagningsbevis eller skrotningsintyg.

Förteckningen får föras genom automatisk databehandling.

Transportstyrelsen skall se till att varje länsstyrelse har tillgång till förteckningen och får kännedom om tillägg eller ändringar som görs i den.

Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i förteckningen. Förordning (2008:1202)

46 §

  Har upphävts genom förordning (2018:309)

47 §

  En auktoriserad bilskrotare ska senast den 28 februari varje år lämna följande uppgifter till de berörda producenterna och tillsynsmyndigheten i den eller de kommuner där bilskrotningsverksamheten bedrivs:
   1. uppgifter om sammanlagda mängder av de ämnen, vätskor och komponenter som hanterats enligt 26 § första stycket, specificerat för var och en av punkterna 1-15 i den bestämmelsen, och
   2. de uppgifter i övrigt som producenterna behöver för att fullgöra redovisningsskyldigheten enligt 13 § 2 förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar. Förordning (2020:643)

48 §

  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2020:643)

50 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om utbetalning av skrotningsersättning och skrotningsbidrag samt om utfärdandet av mottagningsbevis och skrotningsintyg.
Förordning (2008:1202)

51 §

  Bestämmelser om överklagande av beslut om skrotningsersättning och skrotningsbidrag finns i 5 § lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden. Bestämmelse om överklagande i övrigt finns i 19 kap. 1 § miljöbalken.

Ett beslut om förlängd handläggningstid enligt 6 a § får inte överklagas. Förordning (2010:49)