Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

10 av 18 paragrafer (56 %) har ändrats i förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:804). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor upphävdes 2018-06-01 genom SFS 2018:506


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av 15 kap. 12 och 13 §§ miljöbalken. Syftet med förordningen är att producenter ska se till att produkter som innehåller radioaktiva ämnen och herrelösa strålkällor som blir radioaktivt avfall tas om hand och hanteras. Förordning (2016:804)

2 §

  Med radioaktiva produkter avses i denna förordning produkter som innehåller radioaktiva ämnen och som inte
   1. omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, eller
   2. omfattas av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2015:25)

4 §

  Med herrelös strålkälla avses i denna förordning en strålkälla vars aktivitetsnivå vid den tidpunkt då den upptäcks överstiger en nivå för vilken undantag från strålskyddslagen (1988:220) medges enligt 2 § första stycket 1 strålskyddsförordningen (1988:293) och som inte omfattas av tillsynsmyndighetens kontroll därför att den aldrig har omfattats av kontrollen eller därför att den har övergivits, förlorats, flyttats från känd plats, stulits eller överlåtits till en ny innehavare utan föreskriven anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten eller utan att mottagaren har underrättats. Förordning (2008:460)

5 §

  Termer och uttryck som i övrigt används i denna förordning har samma betydelse som i miljöbalken, strålskyddslagen (1988:220) och avfallsförordningen (2011:927).
Förordning (2011:1004)

6 §

  En producent som säljer radioaktiva produkter ska lämna uppgifter om produkterna till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Uppgifterna ska avse
   1. vilka produkter och vilka kvantiteter av produkterna som säljs i Sverige,
   2. vilka kategorier av radioaktivt avfall som produkterna kan förväntas ge upphov till,
   3. på vilket sätt producenten har för avsikt att fullgöra sitt ansvar för avfallet enligt strålskyddslagen (1988:220) och denna förordning, och
   4. hur skyldigheten att säkerställa finansiering av omhändertagandet enligt 13 § har fullgjorts.
Förordning (2008:460)

9 §

  En producent ska ta del i omhändertagandet av radioaktivt avfall som är
   1. radioaktiva produkter som har släppts ut på marknaden före den 1 september 2007, eller
   2. herrelösa strålkällor som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar till producenten.

Skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras genom att producenten för varje tidsperiod som Strålsäkerhetsmyndigheten meddelar föreskrifter om med stöd av 16 § svarar för en lika stor andel av det i Sverige uppkomna avfallet som motsvarar producentens marknadsandel av sålda radioaktiva produkter.
Andelarna får avse viss produktkategori eller produktmarknad eller annan lämplig indelning. Förordning (2008:460)

14 §

  En producent ska till Strålsäkerhetsmyndigheten lämna uppgifter om vilka kvantiteter och kategorier av radioaktivt avfall som har samlats in i insamlingssystem enligt 11 § eller lämnats direkt till producenten.

En producent ska till Strålsäkerhetsmyndigheten redovisa på vilket sätt producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna förordning. Förordning (2008:460)

15 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska med stöd av de uppgifter som lämnas enligt 6 och 14 §§ fastställa producenternas andelar enligt 9 § och underrätta producenterna om den fördelningen.
Förordning (2008:460)

16 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 6, 7, 9 och 11-14 §§.
Förordning (2008:460)

17 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i denna förordning om det kan ske utan att syftet med förordningen åsidosätts.
Förordning (2008:460)