Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

7 av 7 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1306). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


1 §

  Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av
   1. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare,
   2. lärare och förskollärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser, och
   3. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor. Förordning (2018:1306)

2 §

  En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för.

Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får inte anordnas i form av en fullständig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för. Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får dock anordnas i form av en sådan fullständig utbildning på avancerad nivå, om det är fråga om speciallärarutbildning med specialisering mot
   1. språk-, skriv- och läsutveckling,
   2. matematikutveckling,
   3. dövhet eller hörselskada,
   4. synskada,
   5. grav språkstörning, eller
   6. utvecklingsstörning.
Förordning (2018:1306)

3 §

  En högskola som anordnar sådan uppdragsutbildning som avses i 1 § får ta ut en avgift. Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.
Förordning (2009:281)

4 §

  Samma kvalitetskrav ska ställas på uppdragsutbildning som på hög-skoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. I 6 kap. 6-8 §§ högskoleförordningen (1993:100) finns det bestämmelser om att en student har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utbildning samt motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Förordning (2018:1306)

4 a §

  Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.
Förordning (2018:1021)

5 §

  Den som har gått igenom sådan uppdragsutbildning som avses i 4 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Förordning (2009:281)

6 §

  Universitets- och högskolerådet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2012:720)