Förordning (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

8 av 15 paragrafer (53 %) har ändrats i förordning (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:323). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen upphävdes 2011-06-23 genom SFS 2011:689


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


6 §

  För behörighet till utbildning gäller 7 och 8 §§ i denna förordning i stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i 7 kap. 5, 7-11, 25 och 28-31 §§ högskoleförordningen (1993:100). Detsamma gäller 7 kap. 24 § högskoleförordningen i fråga om hänvisningen till 5 och 7 §§ samma kapitel.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor som uppställs i denna förordning.
Förordning (2007:514)

7 §

  Behörighet för utbildning har den som saknar behörighet för anställning utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 skollagen (1985:1100), om han eller hon
   1. på grund av tidigare högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som lärare har förutsättningar att uppnå lärarexamen enligt denna förordning, och
   2. är verksam som lärare hos en sådan skolhuvudman som avses i 2 §. Förordning (2010:323)

9 §

  Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter.
Följande urvalsgrunder skall användas i stället för vad som anges i 7 kap. 12 § andra stycket, 13-19, 22, 23, 26, 27 och 32 §§ högskoleförordningen (1993:100):
   1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7 kap. 20 § högskoleförordningen,
   2. tidigare utbildning, och
   3. arbetslivserfarenhet.

Högskolan beslutar vilka av urvalsgrunderna som skall användas.

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt vad som anges i 7 kap. 12 § tredje stycket högskoleförordningen. Förordning (2007:514)

10 §

  Den som vill bli antagen till en utbildning enlig denna förordning ska anmäla det inom den tid och på det sätt som högskolan bestämmer.

Antagning till utbildningarna ska göras under tiden 1 juli 2007-31 december 2012. Förordning (2010:323)

11 §

  Utbildningarna ska anordnas på minst halvtid. Den sammanlagda omfattningen för en student får avse högst 120 högskolepoäng.

Av dessa högskolepoäng får högst 60 högskolepoäng avse kurser inom sådant allmänt utbildningsområde som avses i examensbeskrivningen för lärarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

För utbildning som leder till lärarexamen för undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan gäller inte andra stycket.
Förordning (2010:323)

11 a §

  Utbildningarna ska planeras med hänsyn till varje students tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

För lärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). Antalet högskolepoäng för examensarbetet får vid utbildning enligt denna förordning understiga vad som enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) krävs för lärarexamen. Förordning (2010:323)

13 §

  Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas:
   1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till sådan utbildning som avses i denna förordning,
   2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen (1993:100),
   3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och
   4. avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas. Förordning (2007:514)

14 §

  Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m.
vid universitet och högskolor skall tillämpas på utbildningarna.


Övergångsbestämmelser

2007:224

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och gäller till och med den 31 december 2016. Bestämmelsen i 13 § första stycket 4 ska tillämpas också därefter. Förordning (2010:323)