Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

6 av 12 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:221). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


2 §

  Denna förordning tillämpas på följande slag av trafikföreskrifter.
   1. Föreskrifter enligt 41 § väglagen (1971:948).
   2. Föreskrifter enligt 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena trafikförordningen (1998:1276).
   3. Föreskrifter enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen.
   4. Föreskrifter enligt 9 kap. 1 § tredje stycket trafikförordningen.
   5. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen.
   6. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket c trafikförordningen.
   7. Föreskrifter enligt 3 § förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning.
   8. Lokala trafikföreskrifter enligt 2 kap. 3 och 10 §§ militärtrafikförordningen (2009:212). Förordning (2009:221)

3 §

  En myndighet, vars föreskrifter skall kungöras på webbplatsen, ansvarar för att uppgifterna är riktiga och att de förs på ett säkert sätt i elektronisk form till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1290)

8 §

  Innan föreskrifter förs till Transportstyrelsen skall den som är behörig på den beslutande myndigheten ge tillstånd till det. Förordning (2008:1290)

9 §

  Transportstyrelsen ansvarar för webbplatsen. Styrelsen är också samordningsmyndighet med ett övergripande ansvar för
   1. det system som behövs för webbplatsens funktion, och
   2. säkerheten i systemet. Förordning (2008:1290)

10 §

  Transportstyrelsen ansvarar för att föreskrifter kompletteras med en uppgift om när de har publicerats på webbplatsen. Förordning (2008:1290)

12 §

  Transportstyrelsen får, efter att ha hört Verket för förvaltningsutveckling, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:1290)