Förordning (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

33 av 73 paragrafer (45 %) har ändrats i förordning (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:451). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1533


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 kap. 2 §

  I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan.

Beteckning           Betydelse
Bruttodräktighet        Det bruttodräktighetstal som
                anges i fartygets mätbrev
Däckstjänstgöring        Yrkesmässig tjänstgöring till
                sjöss inom fartygets
                däcksavdelning
Fiskefartyg           Fartyg som yrkesmässigt används
                för att fånga fisk eller andra
                levande tillgångar ur havet
Godkänd utbildning       Utbildning som berättigar till
                behörighetsbevis, certifikat
                eller intyg enligt denna
                förordning och som godkänts av
                Transportstyrelsen eller av en
                administration i ett annat land
                med vilket Transportstyrelsen
                ingått avtal om godkännande av
                utbildningar
Handelsfartyg          Fartyg som används för
                handelssjöfart eller annat
                ändamål som hör ihop med
                handelssjöfarten såsom
                bogsering, isbrytning, bärgning
                och dykning
Höghastighetsfartyg       Fartyg som används för
                handelssjöfart och som kan
                uppnå en fart i meter per
                sekund som uppgår till eller
                överstiger 3,7  0.1667, där är
                deplacement (m3) vid
                konstruktionsvattenlinjen
Kvalificerad
verkstadstjänstgöring      Verkstadstjänstgöring som
                omfattar:
                1. tillverkning, reparation
                eller montering av
                framdrivningsmaskineri för
                fartyg om minst 400 kW,
                2. tjänstgöring som reparatör i
                maskinutrymmen på fartyg med
                minst 1 500 kW maskinstyrka,
                eller
                3. tjänstgöring i
                maskinverkstad på
                Försvarsmaktens fartyg med
                minst 1 500 kW maskinstyrka
Maskinrumstjänstgöring     Yrkesmässig tjänstgöring till
                sjöss i fartygets
                maskinutrymmen
Maskinstyrka          Den axeleffekt som kan tas ut
                från fartygets
                framdrivningsmaskineri, angiven
                i kilowatt (kW)
Motorfartyg           Annat maskindrivet fartyg än
                ångfartyg
Passagerarfartyg        Fartyg som medför fler än 12
                passagerare
Pråm              Fartyg som inte är försett med
                eget framdrivningsmedel
Roropassagerarfartyg      Passagerarfartyg med
                rorolastutrymmen eller
                lastutrymmen för särskilda
                lastkategorier såsom de
                definieras i 1974 års
                internationella konvention om
                säkerhet för människoliv till
                sjöss (SOLAS 74)
Snabba fartyg          Fartyg som används för
                handelssjöfart och som inte är
                höghastighetsfartyg men som kan
                framföras i 35 knop eller mer
Tjänstgöring i elektrisk
verkstad            Tjänstgöring i elektrisk
                verkstad eller
                verkstadsavdelning på fartyg
                eller i land med arbete av
                sådan art att underhåll av
                elektrisk utrustning i regler-
                och manöversystem ingått som en
                del av arbetsuppgifterna
Traditionsfartyg        Sådana fartyg som
                Transportstyrelsen beslutat
                skall anses vara
                traditionsfartyg
Vägfärja            Fartyg som avses i 2 § andra
                stycket väglagen (1971:948)
Ångfartyg            Ångmaskindrivet fartyg
Förordning (2008:1113)

1 kap. 4 §

  Transportstyrelsen prövar om behörighetsvillkoren är uppfyllda samt utfärdar, efter ansökan, behörighetsbevis och certifikat.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

Certifikat får efter Transportstyrelsens medgivande utfärdas av utbildningsanordnare.

För att behörighetsvillkoren ska vara uppfyllda ska minst bestämmelserna i den av Internationella sjöfartskonferensen år 1995 reviderade konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW 95) vara uppfyllda. Vad avser radiopersonal ska även minst bestämmelserna i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 74) samt bestämmelserna i Internationella teleunionens radioreglemente (ITU:s RR) vara uppfyllda.
Förordning (2011:451)

1 kap. 5 §

  Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgrundande utbildning som utfärdats i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz skall efter ansökan hos Transportstyrelsen få behörighetsbevis för motsvarande svensk behörighet om sökanden uppfyller villkoren enligt styrelsens föreskrifter. Detsamma gäller specialbehörigheter enligt 3 kap.

Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgrundande högre utbildning som utfärdats i något annat land än länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz får efter ansökan hos Transportstyrelsen få behörighetsbevis för motsvarande svensk behörighet om sökanden uppfyller villkoren enligt styrelsens föreskrifter.

Behörighetsbevis motsvarande 2 kap. 11, 12 och 23 §§ och certifikat motsvarande 4 kap. som har utfärdats i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz skall äga samma giltighet vid tjänstgöring på svenskt fartyg som om de hade utfärdats av Transportstyrelsen.

Om behörighetsbevis motsvarande 2 kap. 11, 12 och 23 §§, specialbehörigheter motsvarande 3 kap. och certifikat motsvarande 4 kap. har utfärdats i något annat land än länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz får Transportstyrelsen besluta att sådana bevis, specialbehörigheter och certifikat skall äga samma giltighet vid tjänstgöring på svenskt fartyg som om de hade utfärdats av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1113)

1 kap. 6 §

  Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta att den som, utan att ha den teoretiska utbildning eller praktik som krävs för viss behörighet, har fått en likvärdig utbildning eller praktik skall få behörighetsbevis för denna behörighet.
Beslutet får förses med villkor och återkallas när det finns skäl till det. Förordning (2008:1113)

1 kap. 7 §

  I fall som avses i 5 § första och andra stycket samt 6 § skall Transportstyrelsen meddela beslut senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller sökanden har lämnats in till styrelsen.

Behörighetsbeviset får utformas som ett erkännande av det utländska behörighetsbeviset. Förordning (2008:1113)

1 kap. 8 §

  Om det krävs att en sökande skall slutföra en anpassningstid eller genomgå ett lämplighetsprov för att få ett visst behörighetsbevis enligt 5 § första stycket, skall Transportstyrelsen först kontrollera om de kunskaper som den sökande har fått genom sin yrkeserfarenhet är sådana att de helt eller delvis motsvarar de krav som är föreskrivna för den svenska behörigheten. Förordning (2008:1113)

1 kap. 9 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om rätt att tillgodoräkna viss tjänstgöring eller utbildning såsom praktik för att uppfylla ett behörighetsvillkor. Förordning (2008:1113)

1 kap. 10 §

  Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Om föreskrifterna gäller utbildning av sjöpersonal skall Transportstyrelsen först ha hört berörda utbildningsmyndigheter.

Om föreskrifterna gäller behörigheter och certifikat för radiopersonal skall Transportstyrelsen först ha hört Post- och telestyrelsen. Förordning (2008:1113)

1 kap. 11 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om särskilda behörigheter för personal som enbart tjänstgör på fiskefartyg, traditionsfartyg eller fartyg som enbart används i inre fart.
Sådana föreskrifter får inte strida mot någon internationell överenskommelse som biträtts av Sverige.
Förordning (2008:1113)

1 kap. 12 §

  Transportstyrelsen får efter ansökan av enskild besluta att ett fartyg skall anses vara ett traditionsfartyg vid tillämpningen av denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen. Vid en sådan prövning skall ett fartyg anses vara traditionsfartyg om
   1. traditionellt sjömanskap och traditionell teknik ligger till grund för fartygets framförande,
   2. fartyget är av kulturhistoriskt värde eller är en kopia av ett kulturhistoriskt värdefullt fartyg eller om det är ett fartyg som byggts på ett sådant sätt att traditionella färdigheter och traditionellt sjömanskap uppmuntras och främjas, och
   3. fartygsverksamheten inte har ett kommersiellt syfte.
Förordning (2008:1113)

1 kap. 13 §

  All verksamhet som gäller utbildning, kompetensbedömning, certifiering, intyg om erkännande och förnyad giltighet ska övervakas genom ett system för kvalitetsnormer. Detta gäller dock inte sådan utbildning som avses i andra stycket, om rederiet har en godkänd säkerhetsorganisation där utbildningsrutinerna finns dokumenterade.

Redare får utbilda ombordanställd sjöpersonal i grundläggande säkerhet, passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet på fartyg som uteslutande framförs i inre fart och som har en bruttodräktighet understigande 500 och ett passagerarantal om högst 500.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. systemet för kvalitetsnormer, och
   2. utbildning av ombordanställd sjöpersonal enligt andra stycket. Förordning (2011:451)

2 kap. 1 §

  För att få de behörigheter som anges i detta kapitel krävs läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att sökanden uppfyller de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk.
För att få de behörigheter som anges i 3-7 §§ och 15-19 §§ krävs högskoleutbildning vid ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller hos en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Vid en ansökan om erkännande av utländska behörighetsbevis får sökanden, för att styrka att de svenska kraven på syn- och hörselförmåga är uppfyllda, åberopa det dokument som krävs i sökandens ursprungsstat eller den stat sökanden kommer från eller ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i denna stat och som motsvarar ett svenskt läkarintyg. Sådana utländska dokument eller intyg får inte vara äldre än två år.

Transportstyrelsen prövar som ett led i behörighetsärendet om dokumentet eller intyget innehåller de uppgifter som behövs.
Förordning (2011:451)

2 kap. 3 §

  För att få behörighet som sjökapten ska sökanden
   1. ha avlagt sjökaptensexamen, och
   2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500.

Av denna tid ska minst 18 månader ha fullgjorts i annan närfart än mellan hamnar i Öresund eller i mer vidsträckt fart, varav minst 12 månader som lägst överstyrman på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000. Förordning (2007:962)

2 kap. 8 §

  För att få behörighet som fartygsbefäl klass VI ska sökanden efter att ha fått behörighet av lägst klass VII ha tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 20.
Förordning (2011:451)

2 kap. 10 §

  För att få behörighet som fartygsbefäl klass VIII skall sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. ha fullgjort
      a) minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på handelsfartyg,
      b) minst 24 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på fartyg i yrkesmässig trafik i inre fart, eller
      c) minst 24 månaders däckspraktik på den fartygstyp behörigheten avser och inför fartygsinspektör ha avlagt godkänt prov i fartygets säkra handhavande.

Däckstjänstgöring enligt första stycket 2 a och 2 b skall vara fullgjord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20.

Transportstyrelsen får, om däckstjänstgöring eller däckspraktik fullgjorts enligt första stycket 2 b eller 2 c, begränsa behörigheten till att avse ett visst fartyg, fartområde, fartygsstorlek eller antal passagerare.
Förordning (2008:1113)

2 kap. 13 §

  Behörighet enligt 11 och 12 §§ får även uppnås genom treårig gymnasial utbildning inriktad mot sjöfart enligt föreskrifter som meddelas av Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1113)

2 kap. 15 §

  För att få behörighet som sjöingenjör ska sökanden
   1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och
   2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 36 månader som maskinbefäl på ett fartyg med minst 750 kW maskinstyrka.

Av denna tid ska minst 18 månader ha fullgjorts i annan närfart än mellan hamnar i Öresund eller i mer vidsträckt fart, varav minst 12 månader som förste fartygsingenjör på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka. Förordning (2007:962)

2 kap. 17 §

  För att få behörighet som maskinbefäl klass III ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss som maskinbefäl i minst 24 månader, varav minst 12 månader som förste fartygsingenjör, på fartyg med minst 750 kW maskinstyrka i närfart eller mer vidsträckt fart. Förordning (2009:1304)

2 kap. 26 §

  Behörighet enligt 23 § får även uppnås genom treårig gymnasial utbildning inriktad mot sjöfart enligt föreskrifter som meddelas av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1113)

2 kap. 27 §

  Utbildning som utgör behörighetsvillkor får, efter godkännande av Transportstyrelsen, ersättas med likvärdig utbildning vid Försvarsmakten eller Kustbevakningen.
Förordning (2008:1113)

2 kap. 28 §

  Däckstjänstgöring skall fullgöras på fartyg med en bruttodräktighet om minst 70 om inte annat föreskrivs för viss behörighet.

Däckstjänstgöring på fiskefartyg får tillgodoräknas enligt de föreskrifter som meddelas av Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1113)

2 kap. 31 §

  För tjänstgöring som befälsassistent fordras
   1. teoretisk utbildning för den behörighet som tjänstgöringen syftar till,
   2. att tjänstgöringen inte sker i en befattning som ingår i fartygets säkerhetsbesättning,
   3. att däckstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000, och
   4. att maskinrumstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med minst 1 500 kW maskinstyrka.

Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta att tjänstgöring som befälsassistent fullgörs på fartyg som inte uppfyller kraven på dräktighet eller maskinstyrka om fartyget i övrigt bedöms lämpligt för sådan tjänstgöring. Förordning (2008:1113)

2 kap. 32 §

  Tjänstgöring på utländska fartyg och svenska icke mönstringspliktiga fartyg får räknas som praktik i den omfattning som Transportstyrelsen i enskilda fall får besluta.
Transportstyrelsen skall särskilt pröva om de uppgifter som har ämnats om tjänstgöringen kan godtas. Förordning (2008:1113)

4 kap. 1 §

  För att få ett allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat) eller ett begränsat operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (ROC- certifikat) ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.
Förordning (2011:451)

4 kap. 3 §

  För att få certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar ska sökanden
   1. vara minst 18 år, och
   2. ha tjänstgjort
      a) minst 12 månader till sjöss och aktivt deltagit i handhavandet av fartygets livräddningsutrustning, eller
      b) minst sex månader till sjöss och fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2011:451)

4 kap. 9 a §

  För att få certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer) ombord ska sökanden ha fullgjort minst 12 månader till sjöss som fartygsbefäl eller maskinbefäl och ha fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2011:451)

4 kap. 9 b §

  För att få certifikat i säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2011:451)

4 kap. 10 §

  Ett certifikat är en särskild handling som gäller tills vidare. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att certifikat skall gälla för en begränsad tid.
Förordning (2008:1113)

5 kap. 3 §

  Ett intyg är en särskild handling som gäller tills vidare.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att intyg skall gälla för en begränsad tid. Förordning (2008:1113)

5 kap. 4 §

  För att få intyg som sjukvårdare ombord ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2011:451)

6 kap. 2 §

  Ett behörighetsbevis är en särskild handling och utfärdas för en tid av högst fem år.

Behörighetsbevis enligt 2 kap. 11, 12 och 23-25 §§ utfärdas utan tidsbegränsning.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om vad som krävs för att få giltighetstiden för ett behörighetsbevis förlängd. Förordning (2008:1113)

6 kap. 3 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om behörighetsbevis och annan handling som visar behörigheten enligt denna förordning.
Förordning (2010:1610)

7 kap. 1 §

  Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om vilken rätt till befattning på fartyg som följer med innehav av viss behörighet.

Transportstyrelsen får i beslut om säkerhetsbesättning besluta annat än vad som följer av föreskrifter som avses i första stycket. Styrelsen får även i föreskrifter om bemanning för fartyg som inte skall ha säkerhetsbesättning (bemanningsföreskrifter) meddela annat än vad som följer av föreskrifter som avses i första stycket. Förordning (2008:1113)