Förordning (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

2 av 14 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:81). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


9 §

  Säkerhetspolisen får, i den omfattning som Försvarsmakten beslutar, ha direktåtkomst till sådana uppgifter i en uppgiftssamling för säkerhetsskyddstjänst som avses i 1 kap. 10 § första stycket 5 lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst.
Tillgången till sådana uppgifter ska vara förbehållen de personer inom Säkerhetspolisen som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.
Förordning (2014:1226)

14 §

  Försvarsmakten får meddela föreskrifter om omfattningen av direktåtkomst och om vad som krävs i fråga om behörighet och säkerhet för att direktåtkomst till uppgifter ska kunna medges de myndigheter som anges i 1 kap. 15 § första stycket lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst.

Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan Försvarsmakten har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller uppställda krav på behörighet och säkerhet. Förordning (2018:81)