Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

10 av 17 paragrafer (59 %) har ändrats i förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1122). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för råmaterial. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla obearbetat och automatiskt bearbetat material som har inhämtats i försvarsunderrättelseverksamheten och utvecklingsverksamheten.

Personuppgifter i en uppgiftssamling för råmaterial ska gallras senast ett år efter det att behandlingen av uppgifterna påbörjades. Förordning (2009:973)

6 a §

  Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för information om teknik- och metodikutveckling. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla information och tekniska parametrar som rör teknik- och metodikutvecklingen. Förordning (2015:364)

6 b §

  Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för information om signalskydd.
Uppgiftssamlingarna får endast innehålla information och tekniska parametrar som rör signalskyddet.
Förordning (2015:364)

9 §

  Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen), Inspektionen för strategiska produkter, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter i en uppgiftssamling för underrättelser i den omfattning som Försvarets radioanstalt beslutar. Tillgången till sådana uppgifter ska vara förbehållen de personer inom myndigheterna som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.
Förordning (2014:1227)

10 §

  Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Förordning (2020:1122)

11 §

  Integritetsskyddsmyndigheten får, efter samråd med Försvarets radioanstalt, meddela föreskrifter om innehållet i sådana förteckningar som anges i 4 kap. 3 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.
Förordning (2020:1122)

12 §

  Riksarkivet får, efter samråd med Försvarets radioanstalt, meddela föreskrifter om att uppgifter och handlingar som ska gallras enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet eller denna förordning ska bevaras.
Sådana föreskrifter får dock inte omfatta personuppgifter som ska gallras enligt 2 § andra stycket.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om att uppgifter eller handlingar som undantas från gallring ska överlämnas till en arkivmyndighet. Förordning (2009:973)

13 §

  Försvarets radioanstalt får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet och denna förordning. I den utsträckning som föreskrifterna berör integritetsskyddet vid personuppgiftsbehandling ska Försvarets radioanstalt samråda med Integritetsskyddsmyndigheten innan föreskrifterna meddelas. Förordning (2020:1122)

13 a §

  Försvarets radioanstalt får meddela föreskrifter om omfattningen av direktåtkomst och om vad som krävs i fråga om behörighet och säkerhet för att direktåtkomst till uppgifter ska kunna medges de myndigheter som anges i 1 kap. 15 § första stycket lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan Försvarets radioanstalt har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller uppställda krav på behörighet och säkerhet. Förordning (2018:82)

14 §

  Försvarets radioanstalt ska tillämpa lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet och denna förordning vid all verksamhet enligt 1 och 2 §§ förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt.
Förordning (2007:1264)

Whoops, looks like something went wrong.