Lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete

15 av 23 paragrafer (65 %) har ändrats i lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:538). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete upphävdes 2009-07-01 genom SFS 2009:197


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas fysiska personer som
   - varit obegränsat skattskyldiga under beskattningsåret,
   - vid beskattningsårets utgång är minst 18 år, och
   - har haft utgifter för hushållsarbete eller fått skattepliktig förmån av hushållsarbete som ska hänföras till inkomstslaget tjänst.

Sådan skattereduktion tillgodoräknas också begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1 eller 2 inkomstskattelagen (1999:1229), om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Skattereduktion tillgodoräknas även dödsbo för hushållsarbete som har utförts före dödsfallet. Lag (2007:1123)

4 §

  Med hushållsarbete avses i denna lag
   - städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden,
   - vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden,
   - matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden,
   - snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden,
   - häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden,
   - barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande,
   - annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden.
Lag (2009:538)

4 a §

  Som hushållsarbete räknas i denna lag även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som ansöker om eller begär skattereduktion. Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska likställas med ägare. Lag (2009:538)

4 b §

  Som hushållsarbete räknas i denna lag även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt om följande förutsättningar är uppfyllda:
   1. Lägenheten innehas av den som ansöker om eller begär skattereduktion.
   2. Arbetet utförs i lägenheten och det avser sådana åtgärder som bostadsrättshavaren svarar för.

Även arbete som utförs i en lägenhet som upplåtits till en medlem eller delägare i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag omfattas av första stycket. Lag (2009:538)

4 c §

  Som hushållsarbete räknas inte
   1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och andra inventarier vid tillämpningen av 4 a eller 4 b §,
   2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats, eller
   3. arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten, en kommun eller ett landsting.
Lag (2009:538)

5 §

  Skattereduktion tillgodoräknas bara om följande förutsättningar är uppfyllda.
   1. Det utförda hushållsarbetet ska vara hänförligt till den som ansöker om eller begär skattereduktion eller dennes förälders hushåll. Föräldern ska dock vara bosatt i Sverige.
   2. Den som utför hushållsarbetet ska, när avtalet om arbetet träffas eller när ersättningen betalas ut, inneha F-skattsedel eller, beträffande ett utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att företaget i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland genomgår motsvarande kontroll som innehavare av F-skattsedel.
   3. Arbetet får inte utföras av
      a) den som ansöker om eller begär skattereduktion eller en till denne närstående person,
      b) ett företag i vilket den som ansöker om eller begär skattereduktion eller en till denne närstående person, direkt eller indirekt, genom en ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande. Lag (2007:1123)

6 §

  Underlag för skattereduktionen är utgifter för hushållsarbete som har betalats under beskattningsåret eller värdet av sådan förmån som tillhandahållits den som begär skattereduktion under beskattningsåret, förutsatt att villkoren i 5 § är uppfyllda. I underlaget räknas inte utgifter för material, utrustning och resor in. Utgifterna för hushållsarbetet utgörs av det fakturerade beloppet inklusive mervärdesskatt. Lag (2007:1123)

8 §

  En ansökan om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete ska göras skriftligen hos Skatteverket.
Lag (2007:1123)

9 a §

  Ansökan om skattereduktion i fråga om sådant arbete som avses i 4 a § ska även innehålla uppgifter om småhusets eller ägarlägenhetens beteckning.

Ansökan om skattereduktion i fråga om sådant arbete som avses i 4 b § ska även innehålla uppgifter om lägenhetens beteckning samt föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande. Lag (2009:538)

12 §

  En ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 2 maj året efter det beskattningsår då arbetet har betalats.
Skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av slutlig skatt på grund av taxeringen för det beskattningsår då arbetet har betalats. Lag (2008:140)

13 a §

  En begäran om skattereduktion för förmån av hushållsarbete ska göras i självdeklarationen vid taxeringen för det beskattningsår då förmånen har tillhandahållits.
Skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av slutlig skatt enligt taxeringen för detta år. Lag (2007:1123)

15 §

  Bestämmelserna om skattetillägg i 15 kap.
skattebetalningslagen (1997:483) gäller också i fråga om uppgifter som avses i denna lag. Vid bedömningen av om en felaktighet eller underlåtenhet framstår som ursäktlig ska det, utöver vad som sägs i 15 kap. 10 § andra stycket skattebetalningslagen, särskilt beaktas om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.

Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt bestämmelserna i 21 och 22 kap. skattebetalningslagen.
Lag (2007:1123)

16 §

  I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas det som gäller om bestämmande och debitering av slutlig skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Bestämmelser om att hänsyn ska tas till skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 § skattebetalningslagen. Lag (2007:1411)

17 §

  Belopp som tillgodoräknas enligt 7 § ska anges i hela krontal. Lag (2007:1123)

18 §

  Skattereduktionen ska beaktas vid ändrad beräkning av preliminär skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).
Lag (2007:1411)