Förordning (2007:375) om handel med finansiella instrument

6 av 8 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (2007:375) om handel med finansiella instrument sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:425). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


3 §

  Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra
   1. en förteckning över vad som enligt 4 § 6 ska avses med handelsdagar, och
   2. den information om beslut som ska offentliggöras enligt artikel 29 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.
Förordning (2015:962)

4 §

  När det gäller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument får Finansinspektionen meddela föreskrifter om
   1. villkor för avtal om förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon annan enligt 3 kap. 1 och 3 §§,
   2. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket, 9 § första stycket eller 18 § ska offentliggöras,
   3. vilka finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket 2 och 3,
   4. vilka uppgifter en anmälan enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket ska innehålla, på vilket språk anmälan ska upprättas och förutsättningarna för att en sådan anmälan ska kunna lämnas elektroniskt till Finansinspektionen,
   5. vad som ska avses med handelsdagar i 4 kap. 9-11 §§,
   6. hur information som avses i 4 kap. 9 § första stycket eller 18 § ska offentliggöras,
   7. den längsta tid som aktier får innehas för att undantag ska få göras enligt 4 kap. 12 § 1,
   8. vilka upplysningar som marknadsgaranter som inte är värdepappersinstitut och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket ska lämna till Finansinspektionen,
   9. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och dotterföretags innehav ska få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§,
   10. offentliggörande enligt 4 kap. 19 § av förvärv eller överlåtelse av egna aktier,
   11. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § ska göras till Finansinspektionen i stället ska göras till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel,
   12. hur information ska lämnas till Finansinspektionen enligt 4 kap. 21 § första stycket,
   13. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 4 kap. 23 och 24 §§ ska anses motsvara dem som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU, och
   14. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt 6 kap. 1 a § ska fullgöras.
Förordning (2019:425)

5 §

  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att frågor som avses i 2 kap. 3 § andra stycket, 3 kap. 4 § samt 7 kap. 4 och 5 §§ lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden får beslutas av ett organ med representativa företrädare för näringslivet. Förordning (2007:591)

6 §

  Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om kungörande av beslut enligt 7 kap. 9 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
Förordning (2007:591)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2007:591)

8 §

  Ny beteckning 5 § genom förordning (2007:591)