Förordning (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor

2 av 9 paragrafer (22 %) har ändrats i förordning (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1094). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1519


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


6 §

  Ett universitet eller en högskola får meddela föreskrifter som anger vilka krav på särskild behörighet som ställs för att bli antagen till förutbildningen.

Om krav ställs enligt första stycket, ska dock kurser i ett ämne från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning likställas med en annan kurs på samma kursnivå i samma ämne i de fall kurserna omfattar lika många gymnasiepoäng. Detsamma gäller om flera kurser på samma kursnivå i ett ämne tillsammans omfattar lika många gymnasiepoäng som en eller flera andra kurser på samma kursnivå i ämnet.
Förordning (2014:1094)

8 §

  Ett universitet eller en högskola får meddela föreskrifter om en plan över förutbildningen.

Föreskrifterna om en sådan plan ska innehålla
   1. uppgifter om
      a) utbildningens namn,
      b) utbildningens huvudsakliga innehåll, och
   2. en redovisning av de krav på särskild behörighet för tillträde till förutbildningen eller den efterföljande högskoleutbildningen som kan vara föreskrivna.

Universitet eller högskolor får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för planen. Förordning (2014:1094)