Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap

4 av 4 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:928). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


1 §

  Inom ramen för förvaltningen av EU:s strukturfonder ska strukturfondspartnerskap bildas enligt denna lag.

Inom det geografiska området för varje regionalt strukturfondsprogram och motsvarande regional handlingsplan för det nationella socialfondsprogrammet ska ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildas.

Strukturfondspartnerskapet ska inom målet investering för tillväxt och sysselsättning yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av förvaltande myndighet för det berörda strukturfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets yttrande ska vara bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta handläggning. Lag (2014:479)

2 §

  Strukturfondspartnerskapet ska samråda med berörd region som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i fråga om projektets överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län. Lag (2019:928)

3 §

  Ett strukturfondspartnerskap ska vara sammansatt av
   1. förtroendevalda representanter för kommuner och regioner i berörda län samt, i vissa fall, Sametinget,
   2. företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar, och
   3. företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet.

Ordföranden utser övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet efter ett nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer. Det sammanlagda antalet ledamöter enligt första stycket 1 ska överstiga antalet övriga ledamöter. Lag (2019:928)

4 §

  Vid strukturfondspartnerskapens handläggning tillämpas bestämmelserna om jäv i 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:828)