Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

3 av 12 paragrafer (25 %) har ändrats i lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1421). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


2 §

  I denna lag avses med

trafikförsäkring: försäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410),
trafikförsäkringsavgift: sådan avgift som får tas ut enligt 34 § trafikskadelagen,
risk belägen inom landet: risk belägen i Sverige enligt 1 kap. 17 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 1 kap. 7 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Lag (2011:77)

3 §

  Skattskyldig för skatt på premie för trafikförsäkring är försäkringsgivare som meddelar trafikförsäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410).

En utländsk försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet här i landet från en sekundäretablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, ska utse en skatterepresentant som ska företräda försäkringsgivaren på det sätt som framgår av 5 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Skatterepresentanten ska vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person. Lag (2011:1421)

12 §

  Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1421)