Förordning (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter

15 av 34 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:257). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas
   1. för diversifieringsåtgärder i regioner som påverkats av omstruktureringen av sockerindustrin enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 (diversifieringsstöd), och
   2. till sockerbetsodlare, sammanslutningar av sockerbetsodlare eller sammanslutningar av sockerbetsodlare och organisationer på Öland och Gotland, där sockerbetsodlarna är sådana som upphör med sockerproduktion som en del av den nationella omstruktureringen enligt artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 (övergångsstöd). Förordning (2007:957)

3 §

  Närmare villkor för de olika stödformerna finns i 7-25 §§.

Stöd enligt denna förordning får endast lämnas om de villkor som följer av EU-förordningarna i 1 § är uppfyllda.
Förordning (2010:281)

4 §

  Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd enligt denna förordning ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.

Om det sökande företaget bedriver verksamhet inom flera län ska ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om inom vilken tidsperiod ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska ges in.

Om en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning kommer in för sent ska man tillämpa reglerna om för sen ansökan i artikel 23 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn. Förordning (2010:281)

5 §

  En affärsplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 7, 8, 11, 13 och 17 §§, om inte ansökan enbart avser stöd för upprättande av en affärsplan eller utbildning i upprättande av en sådan, i de fall sådant stöd får lämnas.

En projektplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 7 § tredje stycket, 8 § tredje stycket, 9, 12, 14 och 15 §§.

En affärsplan eller projektplan ska ligga till grund för stödmyndighetens bedömning av om villkoren för stöd är uppfyllda.

Sökanden ska till ansökan om stöd enligt 12 § även bifoga ett samarbetsavtal som bekräftar samarbetet. Förordning (2008:930)

6 §

  Av 7 § förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m. framgår att Jordbruksverket är utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden (EGFJ) och att Jordbruksverket fullgör de uppgifter som framgår av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Innan stöd betalas ut ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Om kontrollen visar att utbetalningen skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning, ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen.

Jordbruksverkets beslut att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen innebär att länsstyrelsens beslut förfaller.

Beslut om att bevilja stödbelopp och underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i andra- fjärde styckena. Förordning (2010:281)

17 §

  Stöd enligt 2 § 2 får lämnas med högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för investeringar enligt 11-13 §§ samt för sådana investeringar som avser
   1. förädling av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget, utom fiskeriprodukter och med de begränsningar som följer av artikel 9 b) i rådets förordning (EG) nr 320/2006,
   2. saluföring av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget, utom fiskeriprodukter och med de begränsningar som följer av artikel 9 b) i rådets förordning (EG) nr 320/2006, eller
   3. utveckling av nya produkter, processer eller ny teknik som rör sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EUF- fördraget, utom fiskeriprodukter och med de begränsningar som följer av artikel 9 b) i rådets förordning (EG) nr 320/2006.
Förordning (2010:281)

25 §

  Vid prioritering av inkomna ansökningar om stöd enligt 17 § ska, utöver vad som sägs i 22 §, särskild vikt läggas vid insatser som bedöms leda till en utveckling av nya innovativa produkter på grundval av ny kunskap, teknik eller innovation samt insatser som bedöms utveckla mervärden i produktionen.
Förordning (2008:930)

26 §

  Jordbruksverket samordnar kontrollen över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 320/2006, kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 och denna förordning.

Den närmare kontrollen enligt artikel 17 och artikel 25 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 inom länet utövas av länsstyrelsen. Förordning (2010:281)

28 §

  Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006, ska stödmyndigheten besluta att kräva tillbaka det som har betalats ut felaktigt.

Stödmyndigheten ska också kräva tillbaka det som har betalats ut felaktigt på grund av att mottagaren inte har fullgjort sådana skyldigheter som följer av en affärsplan eller en projektplan enligt 5 §.

Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till enligt första och andra styckena ska stödmyndigheten kräva tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut.
Förordning (2012:257)

29 §

  Belopp enligt 28 § ska inte krävas tillbaka om det är en omständighet som utgör force majeure som orsakar att stödvillkoren inte kan uppfyllas. Förordning (2012:257)

30 §

  Om stödmyndigheten beslutar om återkrav med stöd av 28 §, ska ränta tas ut enligt artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
   1. hur betalning ska ske, och
   2. att små räntebelopp inte ska tas ut. Förordning (2012:257)

30 a §

  Om stödmyndigheten beslutar om återkrav med stöd av 28 §, ska även en sanktionsavgift tas ut enligt artikel 27 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006.
Förordning (2012:257)

31 §

  Jordbruksverket får, efter samråd med andra berörda centrala och regionala myndigheter, meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödberättigande kostnader, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, innehåll i affärsplaner och projektplaner, godkännande av rådgivningstjänster, utbetalning, kontroll, minskning av stöd, återkrav och ränta. Verket får också meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Jordbruksverket får, efter samråd med andra berörda centrala och regionala myndigheter, meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden samt om det underlag som krävs för utbetalning av stöd. Förordning (2008:930)

31 a §

  Jordbruksverket ska fullgöra de rapporteringsskyldigheter som föreskrivs i artikel 24 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 när det gäller de stöd som lämnas enligt denna förordning.
Förordning (2010:281)

32 §

  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Jordbruksverket. I fråga om diversifieringsstöd får dock andra beslut än enligt 6, 28, 30 och 30 a §§ inte överklagas.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2012:257)

Whoops, looks like something went wrong.