Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden

28 av 51 paragrafer (55 %) har ändrats i förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1217). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 kap. 3 §

   Träder i kraft 2020-12-29
Bestämmelser om Finansinspektionens översyn och utvärdering av värdepappersbolag finns i 9 § förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar.
Förordning (2020:1217)

2 kap. 1 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Finansinspektionen ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över värdepappersbolag, sådana utländska värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådana leverantörer av datarapporteringstjänster som Finansinspektionen har tillsyn över. Ändamålet med registret är att ge offentlighet åt den information som ingår i registret. Förordning (2020:1160)

2 kap. 2 §

  I registret över värdepappersbolag, utländska värdepappersföretag och leverantörer av datarapporteringstjänster registreras uppgifter för varje bolag och företag.

Registret ska innehålla uppgift om
   1. företagsnamn,
   2. postadress och telefonnummer, och
   3. vilka tjänster och verksamheter som bolaget eller företaget får tillhandahålla eller driva enligt sitt verksamhetstillstånd.

Registret ska också innehålla uppgift om organisationsnummer för värdepappersbolag, utländska värdepappersföretag med filial i Sverige och leverantörer av datarapporteringstjänster. Förordning (2018:1832)

2 kap. 3 §

  Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten när ett värdepappersbolag eller en leverantör av datarapporteringstjänster registreras i registret över värdepappersbolag, utländska värdepappersföretag och leverantörer av datarapporteringstjänster. Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som anges i 2 §.

Finansinspektionen ska även underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om ändringar av de uppgifter som anges i 2 § andra stycket 3. Förordning (2017:712)

3 kap. 1 §

  En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden av ett anknutet ombud som är en fysisk person ska innehålla uppgift om
   1. företagsnamn och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift samt postadress och telefonnummer för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna ombudet,
   2. den fysiska personens fullständiga namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt driftställets postadress och telefonnummer, samt
   3. vilka tjänster och finansiella instrument som det anknutna ombudets verksamhet ska omfatta.

Om den som anmäls för registrering inte är folkbokförd i Sverige, ska en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmäldes identitet följa med anmälan.

Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från filial i Sverige, ska de uppgifter som anges i första stycket 1 även avse den filial från vilken verksamheten ska drivas.

Ett utländskt värdepappersföretag ska tillsammans med anmälan lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för värdepappersföretaget.
Förordning (2018:1832)

3 kap. 2 §

  En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden av ett anknutet ombud som är en juridisk person ska innehålla uppgift om
   1. företagsnamn och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift samt postadress och telefonnummer för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna ombudet,
   2. den juridiska personens företagsnamn, organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift, postadress och telefonnummer, samt
   3. vilka tjänster och finansiella instrument som det anknutna ombudets verksamhet ska omfatta.

Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk person med driftställe i Sverige, ska
   1. de uppgifter som anges i första stycket 2 även avse den filial från vilken verksamheten ska drivas, och
   2. en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som avser den anmälde följa med anmälan.

Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från filial i Sverige, ska de uppgifter som anges i första stycket 1 även avse den filial från vilken verksamheten ska drivas.

Ett utländskt värdepappersföretag ska tillsammans med anmälan lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för värdepappersföretaget.
Förordning (2018:1832)

3 kap. 3 §

  Har upphävts genom förordning (2017:712)

3 kap. 4 §

  En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller avregistrering enligt 6 kap. 9 § 1 samma lag ska undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna ombudet. Förordning (2017:712)

3 kap. 6 §

  Registrering av anknutna ombud görs i registret över anknutna ombud. Registret förs med hjälp av automatiserad behandling och ska hållas tillgängligt hos Bolagsverket. Verket är personuppgiftsansvarigt för registret.

I registret över anknutna ombud registreras uppgifter för varje anknutet ombud. Förordning (2018:337)

3 kap. 10 §

  Har upphävts genom förordning (2018:337)

3 kap. 11 §

  En personuppgift i registret över anknutna ombud ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Förordning (2018:337)

3 kap. 12 §

  I registret över anknutna ombud ska följande uppgifter antecknas om anknutna ombud:
   1. personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för fysiska personer och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift för juridiska personer,
   2. fullständigt namn för fysiska personer och företagsnamn för juridiska personer,
   3. postadress och telefonnummer,
   4. vilka tjänster och finansiella instrument verksamheten ska omfatta,
   5. datum för registrering hos Bolagsverket, och
   6. datum för beslut om att en registrering har återkallats.

Bolagsverket får anteckna uppgift om det anknutna ombudets e-postadress.

Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk person med driftställe i Sverige, ska det i registret antecknas uppgifter enligt första stycket 1-3, 5 och 6 även för den filial från vilken verksamheten ska drivas.
Förordning (2018:1832)

3 kap. 13 §

  I registret över anknutna ombud ska för varje anknutet ombud följande uppgifter antecknas om det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som det anknutna ombudet har ingått avtal med:
   1. företagsnamn,
   2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift, samt
   3. postadress och telefonnummer.

Om ett anknutet ombud har ingått avtal med ett utländskt värdepappersföretag som driver verksamhet från filial i Sverige, ska de uppgifter som anges i första stycket även avse den filial från vilken verksamheten ska drivas.
Förordning (2018:1832)

4 a kap. 1 §

  Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas vid Finansinspektionens handläggning av ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier eller andelar enligt 24 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Förordning (2009:593)

4 a kap. 2 §

  Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i 24 kap. 1 § tredje stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ange vilken dag bedömningsperioden löper ut. Förordning (2009:593)

4 a kap. 3 §

  Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 24 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, får inspektionen förelägga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden.
Förordning (2009:593)

4 a kap. 4 §

  Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande uppgifterna kom in till inspektionen.
Förlängningen får inte överstiga tjugo arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio arbetsdagar om
   1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller
   2. förvärvaren inte är
      a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag eller ett fondföretag och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller
      b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag bedömningsperioden löper ut. Förordning (2011:262)

4 a kap. 5 §

  Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fattades.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat land inom EES som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet. Förordning (2009:593)

5 kap. 2 §

  Finansinspektionen ska årligen lämna Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten de uppgifter som framgår av artikel 71.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034.
Förordning (2018:2032)

5 kap. 3 §

   Träder i kraft 2020-12-29
Finansinspektionen ska samla in uppgifter som värdepappersbolag ska offentliggöra om mångfaldspolicyn och lämna dessa till Europeiska bankmyndigheten, i enlighet med artikel 91.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 (kapitaltäckningsdirektivet). Förordning (2020:1217)

5 kap. 4 §

  Finansinspektionen ska underrätta Europeiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen (krishanteringsdirektivet). Förordning (2015:1038)

5 a kap. 1 §

  Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artikel 71 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EU och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034, och artikel 112 i krishanteringsdirektivet.
Förordning (2017:712)

5 a kap. 2 §

  I fråga om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd ska Finansinspektionen, inom fyra månader från den dag då inspektionen eller en annan samordnande tillsynsmyndighet tog emot ansökan, försöka komma överens med övriga behöriga myndigheter om huruvida villkoren i det föreslagna avtalet är förenliga med villkoren för finansiellt stöd enligt artikel 23 i krishanteringsdirektivet.

Om en överenskommelse enligt första stycket inte har träffats inom fyra månader, ska Finansinspektionen i egenskap av samordnande myndighet besluta om ansökan ska godkännas.

Om någon av de behöriga myndigheterna, inom den tidsfrist som anges i första stycket, har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning 806/2014/EU, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt andra stycket i en månad och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten. Om Europeiska bankmyndigheten inte har fattat ett beslut inom en månad, får inspektionen fatta beslut enligt andra stycket. Förordning (2015:1038)

5 a kap. 3 §

   Träder i kraft 2020-12-29
Om Finansinspektionen avser att med stöd av 25 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden förelägga ett värdepappersbolag att lämna extra och mer frekvent rapportering, gäller förutsättningarna enligt artikel 104.2 i kapitaltäckningsdirektivet. Förordning (2020:1217)

6 kap. 1 §

   Träder i kraft 2020-12-31
Företag som avses i 4 kap. 10 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får till utgången av 2021, utan tillstånd enligt 2 kap. 1 § samma lag, fortsätta att driva den värdepappersrörelse och tillhandahålla de sidotjänster som omfattas av verksamhetstillståndet i hemlandet i förhållande till professionella kunder i Sverige med vilka företaget den 29 mars 2019 hade ett avtalsförhållande. Förordning (2020:1021)

6 kap. 2 §

   Träder i kraft 2020-12-31
Företag som avses i 4 kap. 10 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som i Sverige endast driver värdepappersrörelse i form av handel för egen räkning, får till utgången av 2021 fortsätta med den verksamheten utan tillstånd enligt 2 kap. 1 § samma lag under förutsättning att
   1. handeln görs med direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, och
   2. verksamheten omfattas av verksamhetstillståndet i hemlandet. Förordning (2020:1191)

6 kap. 3 §

  Finansinspektionen får besluta att överlämna uppgiften att övervaka att en emittent som avses i 16 kap. 1 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden upprättar sådan regelbunden finansiell information som anges i 16 kap. 4 § och 5 § första stycket samma lag i enlighet med de bestämmelser som gäller för emittenten till ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet. Förordning (2019:426)

6 kap. 4 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 1 kap. 12 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska lämnas.
Förordning (2018:1757)