Lag (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem

1 av 11 paragraf (9 %) har ändrats i lag (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1574). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem upphävdes 2014-03-01 genom SFS 2013:1164


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


11 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana krav som anges i 4 § och om avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1574)