Förordning (2007:61) om regionalt investeringsstöd

31 av 76 paragrafer (41 %) har ändrats i förordning (2007:61) om regionalt investeringsstöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:390). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:61) om regionalt investeringsstöd upphävdes 2015-05-01 genom SFS 2015:211


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


4 §

  Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag som ägs av
   1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
   2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,
   3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller
   4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder. Förordning (2007:590)

7 §

  I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett landsting som avses i lagen ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i denna förordning i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i 48 § andra stycket i stället gälla samverkansorganet.
Förordning (2010:1758)

8 §

  Regionalt investeringsstöd får lämnas i stödområdena A och B. Närmare bestämmelser om vilka kommuner eller delar av kommuner som ingår i stödområdena finns i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd. Förordning (2014:390)

9 §

  Regionalt investeringsstöd lämnas i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning). Förordning (2013:475)

12 §

  Regionalt investeringsstöd för en kostnad får inte lämnas om annat offentligt stöd har beviljats för samma kostnad och stöden tillsammans överstiger de maximala nivåer för stöd som följer av denna förordning. Detta gäller även om det sammanlagda stödet delvis är stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, i den ursprungliga lydelsen.

Maximala nivåer för stöd gäller det totala stödbeloppet, oavsett om stödet betalas med lokala, regionala eller nationella medel eller med gemenskapsmedel.

När kostnader som berättigar till regionalt stöd helt eller delvis också berättigar till stöd för andra ändamål, ska kostnader som är gemensamma omfattas av den högsta maximala nivå som gäller för dessa stöd om stöden är sådana som
   1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller
   2. lämnats i enlighet med förordningar som kommissionen har beslutat med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 733/2013. Förordning (2014:390)

14 §

  Regionalt investeringsstöd får lämnas till kommuners eller direkt eller indirekt kommunägda företags turistverksamhet enligt 20 § och uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 21 och 22 §§.

Om det finns synnerliga skäl får Tillväxtverket medge att en kommun som övertar en byggnad för vilken regionalt investeringsstöd har lämnats också övertar de ekonomiska förpliktelser som följer av stödet. Övertagandet får inte innebära att ytterligare stöd lämnas till den ursprungliga stödmottagaren. Övertagandet ska vara motiverat av hänsyn till sysselsättningen i kommunen och medföra att sysselsättning bevaras. Förordning (2009:204)

18 §

  Regionalt investeringsstöd får lämnas om verksamheten tillförsäkrar de anställda en tillfredsställande arbetsmiljö och om företaget uppfyller kraven på aktiva åtgärder enligt 3 kap. 3-13 §§ diskrimineringslagen (2008:567). Löner och andra anställningsförmåner ska vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.
Förordning (2008:951)

21 §

  Regionalt investeringsstöd till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort med högst 10 000 invånare om
   1. den funktionella analysregionen har tillfredställande förutsättningar för den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, och
   2. det i den funktionella analysregionen saknas förutsättningar för att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är stödberättigande enligt 15 §. Hyresgästens verksamhet ska uppfylla de villkor som anges i 9, 10, 12, 13 och 16-18 §§.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda för bara ett företag. Om det finns särskilda skäl får Tillväxtverket bevilja undantag från detta villkor.

Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler.

I en ort som är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen får stöd även lämnas till ombyggnad och restaurering av större lokaler.

Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, ska beslutet om stöd förenas med villkor om hyrans storlek. Hyran ska bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet. Hyrestiden ska för små och medelstora företag bestämmas till minst tre år efter investeringsprojektets slutförande, för andra företag till minst fem år. Förordning (2009:204)

22 §

  Regionalt investeringsstöd för ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort som har fler än 10 000 men färre än 75 000 invånare, om
   1. den funktionella analysregionen är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen,
   2. den funktionella analysregionen har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, och
   3. det i den funktionella analysregionen saknas förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är stödberättigande enligt 15 §. Hyresgästens verksamhet ska uppfylla de villkor som anges i 9, 10, 12, 13 och 16-18 §§.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda bara för ett företag. Om det finns särskilda skäl får Tillväxtverket bevilja undantag från detta villkor.

Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler.

Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, ska beslutet om stöd förenas med villkor om hyrans storlek. Hyrans storlek ska bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet.
Hyrestiden ska för små och medelstora företag bestämmas till minst tre år efter investeringsprojektets slutförande, för andra företag till minst fem år. Förordning (2009:204)

23 §

  Med funktionell analysregion i 21 och 22 §§ avses en region där människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor mellan hem och arbete. Indelningen av landet i funktionella analysregioner görs av Tillväxtverket med utgångspunkt från omfattningen av arbetspendlingen över kommungränserna. Förordning (2009:204)

26 §

  Regionalt investeringsstöd får, i den utsträckning det finns medel, lämnas till nyinvesteringar i
   1. materiella tillgångar: byggnader, inventarier och markanläggningar,
   2. immateriella tillgångar: tillgångar som uppkommit till följd av överföring av teknik genom förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how eller icke-patentskyddad teknisk kunskap,
   3. beräknade lönekostnader för arbetstillfällen som skapas till följd av nyinvesteringen,
   4. utbildning,
   5. konsulttjänster och deltagande i mässor eller utställningar, och
   6. forskning och utveckling.

Lönekostnader enligt första stycket 3 ska beräknas över en tvåårsperiod. Stöd kan även lämnas för en kombination av första stycket 1-3, förutsatt att stödet inte överskrider det mest gynnsamma belopp som blir resultatet av antingen 1 och 2 eller 3. Förordning (2014:390)

31 a §

  Investeringen ska leda till en nettoökning av antalet arbetstillfällen i den berörda anläggningen i förhållande till genomsnittet under de föregående tolv månaderna. Stöd lämnas endast för anställningar som gäller tills vidare.

Varje arbetstillfälle ska tillsättas inom tre år efter det att investeringen har genomförts.

Varje arbetstillfälle som skapats genom investeringen ska finnas kvar i det berörda området under fem år från den dag då tjänsten först tillsattes, eller, för små och medelstora företag, tre år. Förordning (2014:390)

46 §

  Förslag till beslut om stöd till investeringsprojekt som överstiger sammanlagt 75 procent av det högsta stödbelopp som en investering med stödberättigande utgifter på mer än 100 miljoner euro kan få enligt denna förordning ska anmälas till och godkännas av Europeiska gemenskapernas kommission.

Europeiska gemenskapernas kommission ska informeras om beslut om stöd till nyinvesteringar med stödberättigande kostnader som överstiger 50 miljoner euro. Tillväxtverket ska lämna det underlag som behövs varefter regeringen inom tjugo arbetsdagar från dagen för beslutet ska översända informationen till kommissionen. Förordning (2009:204)

47 §

  Länsstyrelsen ska avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd om det godkända totala kapitalbehov som ligger till grund för ansökan är högst 25 miljoner kr. Med det totala kapitalbehovet avses, förutom medel för mark och byggnader samt för maskiner och andra inventarier, medel för immateriella investeringar, lönekostnader, utbildning, konsulttjänster, forskning och utveckling samt medel för omsättningstillgångar.

Länsstyrelsen ska även avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd till immateriella investeringar, utbildning samt forskning och utveckling om de sammanlagda utgifterna för dessa ändamål är högst fyra miljoner kr.

Länsstyrelsen ska dessutom avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller som annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen, om verksamheten i ett förhandsbesked enligt 53 § förklarats vara av den art att stöd kan lämnas.
Förordning (2014:390)

48 §

  Tillväxtverket ska avgöra ärenden som till någon del gäller
   1. ärenden där utgifterna uppgår till ett högre belopp än vad som sägs i 47 § första och andra styckena,
   2. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat,
   3. stöd till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades,
   4. stöd till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning, eller
   5. stöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen och som inte i ett förhandsbesked enligt 53 § förklarats vara av den art att stöd kan lämnas.

Länsstyrelsen ska yttra sig i ärenden enligt första stycket, om det inte är uppenbart obehövligt. Förordning (2014:390)

49 §

  Tillväxtverket ska med eget yttrande överlämna ett ärende till regeringen, om
   1. Europeiska gemenskapernas kommissions godkännande krävs,
   2. ärendet avser stöd till affärsverk eller uppdragsmyndigheter, eller
   3. ärendet har principiell vikt eller är av stor betydelse.
Förordning (2009:204)

50 §

  En ansökan om regionalt investeringsstöd ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten ska bedrivas. En ansökan som inte ska avgöras av länsstyrelsen ska dock ges in till Tillväxtverket.

Om ett ärende som enligt 48 § första stycket ska prövas av Tillväxtverket har inletts hos länsstyrelsen, ska länsstyrelsen med eget yttrande överlämna ärendet till Tillväxtverket

Ansökan ska ha kommit in till behörig myndighet innan investeringarna påbörjas. Förordning (2009:204)

51 §

  Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts.
Ett sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda skäl.

Medgivandet ska vara skriftligt och lämnas av den som ska avgöra ärendet om stöd eller, om regeringen ska avgöra ärendet, av Tillväxtverket. Av medgivandet ska det framgå att projektet såvitt kan bedömas uppfyller villkoren för stöd.
Förordning (2009:204)

53 §

  Efter ansökan lämnar Tillväxtverket förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att regionalt investeringsstöd kan lämnas. Ansökningshandlingarna ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ansökan avser.

Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten är av sådan art att stöd får lämnas till verksamheten.

Gäller ansökan om förhandsbesked stöd till ett affärsverk eller en uppdragsmyndighet ska Tillväxtverket med eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning.
Detsamma ska gälla om ansökan avser en fråga som har principiell vikt eller är av stor betydelse.
Förordning (2009:204)

55 §

  När ett regionalt investeringsstöd beviljas, bestäms stödets storlek preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda godkända utgifterna kan beräknas med säkerhet. När så kan ske fastställer den myndighet som beviljat stödet eller, om regeringen beviljat stödet, Tillväxtverket, stödets storlek slutligt.

Endast om det finns synnerliga skäl får stöd lämnas för tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades. Förordning (2009:204)

56 §

  Ett beslut om att bevilja regionalt investeringsstöd upphör att gälla, om inte den investering eller de åtgärder som stödet avser har påbörjats inom ett år från den dag då beslutet meddelades, eller inom den kortare tid som bestäms i samband med beslutet om stöd, samt avslutats och redovisats inom tre år från nämnda dag. Om det finns särskilda skäl, får den som har beviljat stöd medge förlängning av sådan tid. Har stöd beviljats av regeringen beslutar dock Tillväxtverket om förlängning. Förordning (2009:204)

58 §

  Stödet får inte betalas ut förrän mottagaren har lämnat föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor för utbetalning. Om inte hela stödet har lyfts inom sex månader från den dag då det först har kunnat lyftas, kan mottagaren fråntas rätten till den innestående delen av stödet. Ett sådant beslut meddelas av den som har beviljat stödet eller, om regeringen har beviljat stödet, av Tillväxtverket.
Förordning (2009:204)

60 §

  Länsstyrelsen får medge ändring av säkerheten för ett regionalt investeringsstöd som tidigare har beviljats av regeringen eller Tillväxtverket. Ändringen får medges, om den behövs för att ett nytt projekt som länsstyrelsen beviljar regionalt stöd till ska komma till stånd. Har frågan principiell betydelse eller innebär ändringen en betydande ökning av statens kreditrisk, ska frågan lämnas över till verket för avgörande. Förordning (2014:390)

62 §

  Tillväxtverket svarar för tillsyn och uppföljning i fråga om regionalt investeringsstöd som har beviljats av regeringen.

Tillväxtverket får, efter samråd med länsstyrelsen, antingen överta ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett ärende från länsstyrelsen eller lämna över ansvaret till länsstyrelsen.

Vid beredning av uppföljningsärenden ska uppföljningsmyndigheten samråda med berörd länsarbetsnämnd och Kronofogdemyndigheten, om inte tidsskäl eller frågans art talar emot det. Förordning (2014:390)

63 §

  Uppföljningsmyndigheten får på ansökan av den som beviljats stödet medge ändring av villkor för regionalt investeringsstöd. Bedöms frågan ha väsentlig betydelse för möjligheten att uppnå syftet med stödet eller innebär ändringen en betydande försämring för staten som fordringsägare, ska frågan avgöras av Tillväxtverket eller regeringen. Förordning (2009:204)

65 §

  Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Verket får då anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt. Ärenden som avser större belopp eller har principiell betydelse ska dock lämnas över till regeringen för avgörande.

Verket ska underrättas så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas. Förordning (2009:204)

67 §

  Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt investeringsstöd eller en del av det under en tid av fem år från den dag stödets storlek har bestämts slutligt, om
   1. syftet med stödet inte uppnås; detta gäller dock inte om stödmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att syftet skall uppnås,
   2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verksamheten,
   3. stödmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för stödet,
   4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller
   5. något annat inträffar som föranleder att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt första stycket lämnas över av länsstyrelsen till Tillväxtverket eller av verket till regeringen för avgörande.
Förordning (2009:204)

68 §

  Möjligheten till återkrav enligt 67 § upphör successivt under den femårsperiod som anges där på så sätt att den del av ett regionalt investeringsstöd som kan krävas åter årligen minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga stödbeloppet.

Den som beviljar stödet får samtidigt besluta att minskningen ska ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för det. Därefter får ett sådant beslut meddelas endast av regeringen eller Tillväxtverket. Förordning (2009:204)

71 §

  Om ett regionalt investeringsstöd helt eller delvis kan krävas åter enligt 64 och 66-69 §§ ska den som har beviljats stödet
   1. senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat stödet,
   2. skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut fattas om
      a) överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar,
      b) belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en företagsinteckning,
      c) nedläggning av verksamheten helt eller delvis, eller
      d) andra åtgärder av motsvarande betydelse,
   3. skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats stödet,
   4. ge Tillväxtverket och länsstyrelsen eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten samt lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

Av redovisningen enligt först stycket 1 ska särskilt framgå hur sysselsättningen utvecklas i företaget som beviljats stödet. Förordning (2009:204)

73 §

  Länsstyrelsen ska, om den inte är uppföljningsmyndighet enligt 61 §, genast underrätta Tillväxtverket om den får kännedom om något förhållande som kan föranleda beslut enligt 64 eller 69 §. Förordning (2009:204)

75 §

  Tillväxtverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2009:204)