Förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

4 av 6 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:549). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


1 §

  Enligt denna förordning får statligt bidrag ges till en kommun som enligt 2 kap. 6 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ställt säkerhet för att ett avtal om hyra av bostadslägenhet fullgörs (hyresgaranti).

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2010:41)

4 §

  En ansökan om bidrag lämnas in till Boverket. Boverket prövar ärenden om bidrag och sköter utbetalningen av bidragen.
Förordning (2012:549)

5 §

  Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2012:549)

6 §

  Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2012:549)