Förordning (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

7 av 7 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:550). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Boverket får lämna statlig kreditgaranti (ersättningsgaranti) till kreditinstitut enligt denna förordning.

Ersättningsgarantin får bara ersätta sådan kreditgaranti som är utfärdad av Statens bostadskreditnämnd med stöd av den upphävda förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder och som fortfarande gäller. Förordning (2012:550)

2 §

  Har upphävts genom förordning (2011:242)

3 §

  En utfärdad kreditgaranti får ersättas med en ersättningsgaranti på högst samma belopp. Förordning (2008:21)

4 §

  En ersättningsgaranti får beviljas längre garantitid än den kreditgaranti som den ersätter endast i den utsträckning andra kreditgarantier avvecklas eller minskas.

Garantitiden får uppgå till högst tio år längre tid än den kreditgaranti som den ersätter. Förordning (2008:21)

5 §

  För ersättningsgaranti tillämpas följande bestämmelser i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.:

7 § om ersättning till kreditinstitutet,
9 § om eftergift, och

10 och 11 §§ med övriga bestämmelser. Förordning (2011:242)

6 §

  För garantier utfärdade före den 1 januari 1997 får Boverket ta ut en del av avgiften för ersättningsgarantin och kostnader som kan uppstå för skador och infriande av ersättningsgarantier från anslagsmedel inbetalda till garantireserven för äldre garantier. Förordning (2012:550)

7 §

  För ersättningsgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:242)