Lag (2007:629) om tävling med hästdjur

1 av 11 paragraf (9 %) har ändrats i lag (2007:629) om tävling med hästdjur sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1492). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


4 §

  Vad som sägs i 3 § gäller inte vid
   - hästtävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en särskild stambok och som har till syfte att förbättra rasen,
   - regionala hästtävlingar som anordnas för att välja ut hästdjur, eller
   - historiska eller traditionella evenemang.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en organisation som anordnar en hästtävling att lämna information till den myndighet som utövar tillsyn enligt 7 § om sådana tävlingar eller evenemang som avses i första stycket. Lag (2011:1492)