Förordning (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar

2 av 8 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:1295). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar upphävdes 2008-11-01 genom SFS 2008:778


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  Migrationsverket får efter ansökan besluta om statligt bidrag (återetableringsstöd) till en utlänning, om
   1. utlänningen har fått avslag på en ansökan om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
   2. utlänningen avser att självmant återvända till ett land eller en del av ett land som på grund av svåra motsättningar har mycket begränsade förutsättningar för återetablering av återvändande, och
   3. det framstår som sannolikt att utlänningen kommer att tas emot i det land han eller hon avser att återvända till.

Med avslag enligt första stycket 1 jämställs avskrivning efter det att utlänningen har återkallat sin ansökan om uppehållstillstånd. Förordning (2007:1295)

2 §

  Återetableringsstöd får lämnas endast om ansökan har getts in i nära anslutning till att ansökan om uppehållstillstånd avslagits.

Migrationsverket får medge undantag från första stycket om det bedöms vara nödvändigt för att uppfylla en internationell överenskommelse som Sverige har ingått eller om det bedöms vara av särskild betydelse för arbetet med att främja ett självmant återvändande. Förordning (2007:1295)