Förordning (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

3 av 11 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:261). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden upphävdes 2020-06-01 genom SFS 2020:141


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


4 §

  Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas för personer som inom en tolvmånadersperiod
   1. har haft arbetspraktik eller arbete genom anställning i minst fem månader på minst halvtid, eller
   2. har uppnått minst betyget Godkänt i svenskundervisning för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning enligt 13 kap.
skollagen (1985:1100) enligt något av följande alternativ:
      a) kurs B på studieväg 1,
      b) kurs C på studieväg 2, eller
      c) kurs D på studieväg 3.
Förordning (2010:261)

7 §

  Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas efter redovisning från kommunen till Migrationsverket av uppgifter som visar att något av villkoren enligt 4 § är uppfyllda.
Sådan redovisning ska ske vid utgången av varje kvartal.

Ersättningen ska betalas ut senast två månader efter utgången av det kvartal under vilket redovisningen enligt första stycket har lämnats.

Ersättning får betalas ut efter redovisning som har skett senast den 31 december 2011.
Förordning (2009:1563)

8 §

  Kommuner är skyldiga att lämna de uppgifter till Migrationsverket som krävs för att verket ska kunna pröva deras rätt till ersättning enligt denna förordning.
Förordning (2009:1563)