Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete

3 av 18 paragrafer (17 %) har ändrats i förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1759). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete upphävdes 2017-08-01 genom SFS 2017:583


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser om
   1. regionalt tillväxtarbete,
   2. regionala utvecklingsprogram, och
   3. statliga myndigheters roll i det regionala tillväxtarbetet.

Bestämmelser om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken finns i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Bestämmelser om förvaltning av EU:s strukturfonder för att genomföra strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt strukturfondsprogram för territoriellt samarbete finns i förordningen (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder. Förordning (2010:493)

5 §

  De landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i dessa län.

I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen anges vilka uppgifter på området regionalt tillväxtarbete som samverkansorganen har i de län där sådana har inrättats.

I övriga län ska länsstyrelsen ansvara för det regionala tillväxtarbetet. Förordning (2010:1759)

6 §

  Ansvaret för det regionala tillväxtarbetet innefattar skyldighet att
   1. utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram och samordna genomförandet av programmet,
   2. löpande följa utvecklingen i länet och de funktionella analysregionerna i länet i förhållande till regionala och nationella mål, och
   3. följa upp, låta utvärdera och till regeringen årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

Med funktionell analysregion avses en region där människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor mellan hem och arbete. Indelningen av landet i funktionella analysregioner görs av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser med utgångspunkt från omfattningen av arbetspendlingen över kommungränserna.
Förordning (2009:160)

Whoops, looks like something went wrong.