Förordning (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen

3 av 22 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1043). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


4 §

  Ordföranden vid regeringssammanträdet och det statsråd som varit föredragande skriver under beslut om
   1. extra val till riksdagen, beslut att begära ett uppehåll i kammarens arbete och beslut att begära att ett uppehåll i kammarens arbete ska avbrytas,
   2. propositioner och skrivelser till riksdagen,
   3. utfärdande av grundlag eller riksdagsordning och utfärdande av lagar om ändring i en grundlag eller riksdagsordningen,
   4. utfärdande av andra lagar när dessa inte gäller ändring, förlängning eller upphävande av en lag, och
   5. anställningar som justitieråd, hovrättspresident, kammarrättspresident, landshövding eller chef för en myndighet som lyder direkt under regeringen och anställningar som är jämförbara med dessa. Förordning (2010:1809)

6 §

  Om ordföranden är förhindrad att skriva under ett beslut enligt 4 §, ska ett annat statsråd som deltagit i regeringssammanträdet skriva under beslutet i ordförandens ställe. Den turordning som anges i 6 kap. 10 § regeringsformen ska användas. Förordning (2011:445)

18 §

  Beslut i de regeringsärenden som en departementschef avgör med stöd av lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden skrivs under av departementschefen och av en huvudman eller annan tjänsteman som berett ärendet.

Besluten ska expedieras. Mottagaren ska få ett underskrivet exemplar av beslutet eller en kopia av ett underskrivet exemplar. Förordning (2014:1043)