Förordning (2007:748) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

4 av 6 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2007:748) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1378). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Utredningar enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall bedrivs av Socialstyrelsen (utredningsmyndigheten). Förordning (2018:1378)

2 §

  Utredningsmyndigheten ska samråda med
   1. berörd förundersökningsledare eller åklagare, tillsynsmyndighet och den som väckt enskilt åtal eller talan om enskilt anspråk med anledning av brott för att säkerställa att utredningen genomförs på ett sådant sätt att den inte medför men för en brottsutredning, en rättegång eller ett ärende om tillsyn, och
   2. Polismyndigheten och åklagare för att klarlägga om ett dödsfall som inträffat utomlands kommer att utredas.
Förordning (2014:1297)

3 §

  Utredningsmyndigheten får begära att Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) lämnar hjälp med att skaffa upplysningar som är av betydelse för en utredning enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Redogörelser för uppgifter som har hämtats in från personer som vistas utomlands och för andra åtgärder som har vidtagits med anledning av utredningsmyndighetens begäran ska snarast sändas till utredningsmyndigheten. Förordning (2018:1378)

6 §

  Rapporten ska innehålla
   1. en redogörelse för verksamhetens omfattning,
   2. de slutsatser som utredningsverksamheten gett upphov till,
   3. uppgifter om de åtgärder som redan har vidtagits av en statlig förvaltningsmyndighet som genomfört tillsyn eller intern tillsyn av verksamhet som berörs av en utredning, samt
   4. eventuella förslag till ytterligare åtgärder som har som mål att förebygga att barn far illa eller att vuxna utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående personer.

Rapporten ska utformas på ett sådant sätt att den inte ger upphov till förmodan om skuld eller ansvar i samband med en händelse som utretts och inte heller till att personer som förekommer i utredningsmaterialet kan identifieras. Förordning (2018:1378)