Förordning (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen

2 av 9 paragrafer (22 %) har ändrats i förordning (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1482). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1476


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


2 §

  Utöver det som följer av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel, lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355), ska myndigheten
   1. svara för en enhetlig tillämpning av lagen om anordnande av visst automatspel, lotterilagen och kasinolagen samt för en ändamålsenlig tillsyn och kontroll över att lagstiftningen följs,
   2. följa och underrätta regeringen om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt, samt bistå regeringen med det underlag som behövs inom spelområdet,
   3. främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftningen,
   4. verka för en sund utveckling inom tillsynsområdet,
   5. utöva tillsyn över den utlottningsverksamhet som bedrivs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån, och
   6. fullgöra de uppgifter som spelmyndigheten har enligt spellagen (2018:1138) och Spelinspektionen har enligt spelförordningen (2018:1475). Förordning (2018:1482)

9 §

  Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 2 § 5 och besluta om avgifternas storlek.
Förordning (2017:1252)