Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

5 av 10 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1331). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Verket ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning.
Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Förordning (2011:1496)

2 §

  Statens fastighetsverk ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva och avyttra fast egendom.
Förordning (2011:1496)

2 a §

  Statens fastighetsverk ska för statens räkning förvalta Stiftelsen fonden för Carl XII:s monument, Stiftelsen Helgo Zetterwalls fond, Stiftelsen von Rothsteins donationsfond samt Hovmarsalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedel.
Förordning (2011:1496)

8 §

  Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Förordning (2014:1331)

9 §

  Statens fastighetsverk får ta ut avgifter för fastighetsförvaltning och uppdragsverksamhet som avses i 3 §.
Verket beslutar om storleken på avgifterna, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), och får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1496)