Förordning (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket

5 av 15 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:529). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 §

  Fortifikationsverket ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål.

Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög kostnadseffektivitet uppnås. Underhållet på fastigheterna ska inte dras ned för att frigöra medel för hyresgästen. Förordning (2011:1528)

9 §

  Myndigheten leds av en styrelse. Förordning (2014:529)

10 §

  Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.
Förordning (2014:529)

14 §

  Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Förordning (2014:529)

15 §

  Fortifikationsverket ska ta ut avgifter för fastighetsförvaltningen och den verksamhet som avses i 7 §.
Verket beslutar om avgifternas storlek utom i de fall som avses enligt 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Verket får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1528)