Förordning (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet

3 av 11 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:51). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet upphävdes 2011-07-01 genom SFS 2011:446


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


9 §

  Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av regeringen efter förslag från rådet. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Rådet ska lämna förslag som möjliggör att en majoritet av ledamöterna har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet ekonomi och att en jämn könsfördelning uppnås. Rådets förslag ska ges in till regeringen senast tre månader innan förordnandena går ut. Förordning (2009:51)

10 §

  Det särskilda rådet ska senast den 15 maj varje år lämna en rapport till myndigheten. De år när val hålls till Europaparlamentet ska dock rapporten lämnas senast den 10 maj.

I rapporten ska rådet redovisa de analyser och bedömningar som rådet har gjort. Eventuellt avvikande meningar bland ledamöterna ska framgå av rapporten.

Myndigheten ska samma dag lämna det särskilda rådets rapport med eget yttrande till regeringen. Förordning (2009:51)

11 §

  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
20 § om föredragning av ärenden, och

29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.
Förordning (2009:51)