Förordning (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån

8 av 25 paragrafer (32 %) har ändrats i förordning (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:501). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån upphävdes 2016-09-01 genom SFS 2016:822


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


4 §

  Myndigheten ska i mån av resurser utföra uppdrag inom ramen för sin statistikverksamhet åt andra myndigheter.

Myndigheten får åta sig uppdrag enligt första stycket även från andra uppdragsgivare. Förordning (2014:501)

4 a §

  Utöver verksamheten enligt 1-4 §§ bedriver myndigheten verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.
Förordning (2014:501)

5 §

  Myndigheten får behandla uppgifter i följande register:
   1. registret över totalbefolkningen (RTB),
   2. register med folk- och bostadsräkningar (FoB),
   3. fastighetstaxeringsregistret,
   4. utbildningsregistret (UREG),
   5. arbetskraftsundersökningarna (AKU),
   6. företagsdatabasen (FDB),
   7. utrikeshandelsregistret,
   8. inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),
   9. sysselsättningsregistret (ÅRSYS),
   10. mervärdesskatteregistret,
   11. kontrolluppgiftsregistret,
   12. yrkesregistret,
   13. register med undersökningar om levnadsförhållandena i samhället (ULF),
   14. lantbruksregistret vid Jordbruksverket,
   15. registret över för brott lagförda personer vid Brottsförebyggande rådet,
   16. bilstatistikregistret vid Trafikanalys, och
   17. registret med data för integrationsstudier (STATIV).
Förordning (2010:157)

14 §

  Ordföranden och de andra ledamöterna i nämnderna förordnas av myndigheten för längst tre år.

Första stycket gäller också ersättare för ledamöter.
Förordning (2013:500)

15 §

  Av ledamöterna i Nämnden för konsumentprisindex förordnas en efter förslag av Riksbanken, en efter förslag av Konjunkturinstitutet och en efter förslag av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Socialstyrelsen.
Av de övriga ledamöterna ska tre besitta sådan vetenskaplig skicklighet att de sammantaget har kompetens inom områdena nationalekonomi och statistik.

Första stycket gäller också ersättare för ledamöter.
Förordning (2013:500)

16 §

  Åtta av ledamöterna i Nämnden för byggnadsindex och deras ersättare förordnas efter förslag av
   1. Boverket,
   2. föreningen Byggherrarna,
   3. Byggmaterialindustrierna,
   4. HSB Riksförbund, gemensamt med Riksbyggen,
   5. Svenska byggnadsarbetareförbundet,
   6. Sveriges Byggindustrier,
   7. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO), och
   8. Företagarna.
Förordning (2013:500)

21 §

  Har upphävts genom förordning (2013:500)

23 §

  Myndigheten ska tillämpa
   1. personalföreträdarförordningen (1987:1101), och
   2. internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2008:1270)