Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket

14 av 35 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:92). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket upphävdes 2017-04-01 genom SFS 2017:154


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Om inte något annat föreskrivs ansvarar Skatteverket för frågor om
   1. skatter,
   2. socialavgifter,
   3. vägavgift för vissa tyngre fordon,
   4. mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten,
   5. fastighetstaxering,
   6. folkbokföring,
   7. registrering av bouppteckningar och handläggning av ärenden enligt 16 kap. ärvdabalken,
   8. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
   9. borgenärsuppgifter m.m. enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
   10. utfärdande m.m. av identitetskort enligt lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige,
   11. registreringsärenden enligt 16 kap. äktenskapsbalken, och
   12. äktenskapsregistret.

Skatteverket är dessutom förvaltningsmyndighet för frågor om pensionsgrundande inkomst.

Skatteverket ska utöva marknadskontroll över varor som gjorts tillgängliga på marknaden och som faller inom myndighetens ansvarsområde i syfte att säkerställa att dessa varor uppfyller gällande krav. Förordning (2015:914)

1 a §

  Skatteverket ansvarar för det statliga personadressregistret (SPAR). Av förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret framgår att Skatteverket också är personuppgiftsansvarigt för SPAR.
Förordning (2008:1309)

2 §

  Skatteverket har till uppgift att
   1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan föreskrift enligt särskilda bemyndiganden, och
   2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenligheten, följdriktigheten och enhetligheten vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet.

När Skatteverket meddelar föreskrifter och andra beslut ska verket även i övrigt följa riksdagens och regeringens riktlinjer för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom verket.

När sådana uppgifter som avses i första stycket rör pensionsgrundande inkomst, sköts uppgifterna av Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten. Förordning (2009:1199)

5 §

  Skatteverket ska samverka med Kronofogdemyndigheten avseende gemensamt utnyttjande av administrativt och tekniskt stöd inom Skatteverket. Förordning (2011:1549)

8 §

  Skatteverket ska ha ett huvudkontor samt i övrigt vara indelat i regioner. I varje region ska det finnas minst ett skattekontor. Vid verket ska det finnas en eller flera särskilda enheter för uppgiften att medverka i brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. I övrigt får Skatteverket bestämma sin organisation.

I 17 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) finns bestämmelser om att det vid varje skattekontor ska finnas en skattenämnd. Förordning (2011:1468)

9 §

  Inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Kansliet leds av en kanslichef.

Skatteverket ska upplåta lokaler samt sköta administrativa och handläggande uppgifter åt E-legitimationsnämnden. Skatteverket ska efter samråd med nämnden uppdra åt någon som är anställd vid verket att ansvara för kansliet.

Skatteverket ska upplåta lokaler och sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Valmyndigheten. Skatteverket ska i samråd med Valmyndigheten uppdra åt någon som är anställd vid Skatteverket att vara sekreterare i Valmyndighetens nämnd och utse en ersättare för denne. Förordning (2016:92)

10 §

  I 17 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) finns bestämmelser om skattenämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande samt val av ledamöter. Förordning (2011:1468)

15 §

  Skatteverket ska betala ersättning till ledamöter i den skattenämnd som deltagit i sammanträde med nämnden. När ersättningen ska beräknas tillämpas bestämmelserna i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. I fråga om arvode tillämpas bestämmelsen för nämndemän i förvaltningsrätterna. Förordning (2009:888)

20 a §

  I förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret finns bestämmelser om att Skatteverkets beslut i frågor om SPAR i vissa fall ska fattas av en särskild nämnd (SPAR-nämnden). Förordning (2008:1309)

20 b §

  I SPAR-nämnden ska det finnas en ordförande och ytterligare fem ledamöter. Fyra av ledamöterna ska vara eller ha varit riksdagsledamöter.

För ordföranden ska det finnas en ersättare, vice ordförande.
Förordning (2008:1309)

20 c §

  SPAR-nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och ytterligare tre övriga ledamöter är närvarande.
Förordning (2008:1309)

20 d §

  I 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om omröstning och avvikande mening.
Förordning (2008:1309)

23 §

  I 67 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns en bestämmelse om att det ska finnas ett allmänt ombud hos Skatteverket.

Ersättare för det allmänna ombudet ska utses av Skatteverket efter anmälan av det allmänna ombudet. Förordning (2011:1468)

24 a §

  Ledamöterna i SPAR-nämnden utses av regeringen.

Regeringen utser även ordförande i nämnden.
Förordning (2008:1309)